İş yardımcılığı ve güvenliği uzman yardımcılığı sınavı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 2 adet Elektrik Mühendisi, 2 adet Makine Mühendisi ve 1 adet İnşaat Mühendisi olmak üzere toplam 5 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapılmak üzere 09/11/2008 tarihinde İnönü Bulvarı No:42 Emek/Ankara’da klasik usulde yazılı sınav yapılacaktır.
Sınava Katılma Şartları:
1- ÖSYM tarafından 2007 ve 2008 yılı (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS 8, KPSS 110 puan türlerinin her hangi birinden 70 (Yetmiş ) ve daha yüksek puan almış, yabancı dil sınavında 35 soruya doğru cevap vermiş olmak
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
3- Üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren yukarıda belirlenen meslek grupları ile ilgili eğitim veren Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.
4- Yazılı sınavının yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış bulunmak.
5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.
6- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi hastalığı ve özürü bulunmamak.
7- Türkiye’nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak.
8- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının yukarıda belirtilen meslek gruplarına göre her boş kadro için 20 aday, toplam 100 adaydan fazla olması halinde her meslek grubu için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanılmak üzere 100 aday sınava çağrılacaktır. Her grup için sıralamada en sondaki aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir defa, daha sonraki sınavlardan birine katılabilir.
Sınav Başvurusu: Başvurular, 06/10/2008 tarihinde başlayıp, en geç 17/10/2008 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 42 İ Blok Kat:6 Emek/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Sınav Başvuru Formu ile yapılır. Form, şahsen başvuru esnasında Bakanlıktan, posta ile yapılacak başvurularda ise Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz Web sayfasından temin edilebilir. (www. csgb.gov.tr, www.isggm.calisma.gov.tr) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:
1) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği,
2) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
3) Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin onaylı örneği,
4) İmzalı öz geçmişi,
5) İki adet vesikalık renkli fotoğraf (4,5x6 cm.), (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun olarak)
6) Askerlik durumunu gösterir belge,
7) Adli sicil belgesi,
NOT: Askerlik durumunu gösterir belge, sözlü sınava girmeden önce de getirilebilir.
Eksik Belge ve Bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Giriş Belgesi: Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava Giriş Belgeleri adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecek, ayrıca sınavla ilgili bilgiler Bakanlığın Web sayfasında, Genel Müdürlük ilan panolarında asılmak suretiyle duyurulacaktır. Sınava girecek adaylar giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sınav Şekli ve Konuları:
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.
Yazılı sınav konuları:
a) Alan Konuları;3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Uluslararası Çalışma Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Avrupa Birliği Mevzuatı.
b) Ekonomi; Genel Ekonomi, Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Para -Kredi Mevzuatı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
c) Maliye;Kamu Maliyesi, Maliye Politikaları, Türk Vergi Hukuku ve Gider Kanunları.
d) Hukuk; Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Kamu Personel Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, (Genel Esaslar)
e) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi,
f) Genel Kültür,
g) Türkçe ve kompozisyon.
Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:
Yazılı sınav; Sınav Kurulu tarafından klasik usulde yapılır ve değerlendirilir. Her üye sınav kâğıdını sınava giren adayın ismi kapalı olacak şekilde değerlendirerek puan verir. Adayın puanı her üyenin verdiği puanın toplamının ortalamasıdır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
Yazılı sınav konular itibariyle bir bütün halinde yapılır. Alan konuları: Ekonomi, Maliye, Hukuk, Atatürk ilkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Genel Kültür, Türkçe ve Kompozisyon
Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ve aldıkları puanlar ayrıca Bakanlığın Web sayfasında ve Genel Müdürlük ilân panolarına asılmak suretiyle duyurulur. Söz konusu duyurularda sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.
Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.
Giriş Sınav Sonuçları:
Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları, Sınav Kurulunca belirtilen her meslek grubu için ayrı ayrı olmak üzere sınav notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.
İlân edilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarılı olanların adı ve soyadı ve aldıkları puanlar asil ve yedek liste halinde Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün Web sayfasında ve Genel Müdürlük ilân panolarına asılmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, kendilerine sınavı kazandıkları bir yazı ile bildirilir.
Asil listede yer aldığı halde herhangi bir sebeple göreve başlamayan, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince ataması yapılmayan, belirlenen meslek grupları için yeterli sayıda başvuru olmaması veya sınav sonucuna göre başarılı aday olmaması durumunda boş kalan kadrolar, ihtiyaca göre diğer meslek gruplarından herhangi birisinin yedek listesinde yer alan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılmak suretiyle doldurulur.
(*) Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınacak izinler çerçevesinde değişiklik olabilir.

TPAO müfettiş yardımcısı alacak

Türkiye İş Kurumu Ostim Şube Müdürlüğünden :
Aşağıda Belirtilen İşyerlerine Normal Daimi İşçi Alınacaktır.

TALEBİ ALAN İL KAMU KURULUŞUNUN ADI MESLEK ADI İŞGÜCÜ SAYISI EĞİTİM DURUMU ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
Ostim (Ankara) Şube Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri A.O.
Müfettiş Yardımcısı 664666
4
Lisans Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden mezun olmak. Asıl Şartlar: *İyi derecede ingilizce bilgisine sahip olmak ( KPDS'den en az 70 puan veya TOEFL Paper Based Testinden en az 523,  İnternet Based Testinden en az 70 puan ve KPSS İngilizce testinden en az 40 doğrusu bulunmak.) *27.06.2008 tarihli ve 26919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişen 21 inci maddesinde ( ..... sınavın açıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,.....) yer alan diğer şartları taşımak. Çalışılacak Yer:Ankara
Yukarıda Belirtilen Taleplere Başvuracak Adayların Dikkatine;
*İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 Gün içerisinde; herhangi bir İŞKUR İl/Şube Müdürlüğüne Şahsen başvuracakları gibi internet (www.iskur.gov.tr.) üzerinden de başvuru yapabileceklerdir.
*Merkezi sınav uygulanmayacak öncelikli olarak başvuru yapacak olan adaylar durumlarına ilişkin açıklayıcı belge asılları ile birlikte Türkiye İş Kurumu İl veya Şube Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.
*Eğitim, yabancı dil vb. gibi belgeler işverenlere takdim edilmektedir.
*Erkek Adayların Askerlikle ilişiği (Muaf, Yapmış veya Tecilli) bulunmaması gerekmektedir.
*(Şahsen başvurularda istenilen belgelerin asılları İŞKUR personeli tarafından görülecektir.)
*Yanlış beyanda bulunarak nihai listelere girenler listelerden çıkarılarak, sıradan diğer kişiler nihai listelere eklenecektir. Yanlış beyandan kişiler sorumlu olacak, Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemeyecektir.
*2008 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Katılan, Lisans Mezunları için KPSSP3 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar Başvurabilirler.
SIRALAMA:
*Merkezi Sınav Uygulanmayacak Kişilerden (öncelikli) durumları talep şartlarına uyanlar öncelik belgesi tarihine göre,
*KPSS'ye katılanlar ise, Açık İş Sayısının 2 Katını Geçmeyecek Sayıda olmak üzere PUAN durumuna göre isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte iki ayrı liste halinde İşçi İsteğinde Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna Gönderilecektir.
*Mülakat/sözlü tarihi ve yeri Kamu Kuruluşu Tarafından Adaylara Bildirilecektir.

Muğla konacık belediyesi itfaiye eri alacaktır

KONACIK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATAMA YAPILACAK
İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV VE MÜRACAAT İLANIDIR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla münhal kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, 2 İtfaiye Eri, Kadrolarına sınavla aday personel alımı yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Cinsiyet Öğrenimi

GİH İTFAİYE ERİ 11 2 K / E LİSE VE DENGİ OKUL

MÜRACAAT ŞARTLARI

1- Türk Vatandaşı Olmak

2- Sınavın Yapıldığı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi veya öğrenci olduğunu gösterir belge.

4- Erkeklerde en az 1,67 m. Boyunda olmak, kadınlarda en az 1,60 m. Boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ. Fazla fark olmamak.

5- Görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

6- Kamu haklarından mahrum olmamak. ( Ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş bulunmak.

7- KPPS ( Kamu personeli seçme sınavı) 2004 ve 2006 yılı sınavlarına girmiş olup , en 55 başarı puanı almış olmak.

9- Başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında aday sınava çağrılacaktır.
Sınava çağrılacak adayların listesi Belediyemiz Zabıta Birimi ilan panosunda ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

MÜRACAAT ŞEKLİ

Müracaatlar Konacık Belediye Başkanlığı yazı işleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, 09/09/2008 tarihinde başlayarak 10/09/2008 tarihinde mesai bitimine kadar sona erecektir.

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Öğrenim Durum Belgesi

3- 2 adet Vesikalık Fotoğraf

4- KPSS 2004 veya 2006 KPSS sonuç belgesi aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5- Sabıka Kaydı

6- İkametgah İlmuhaberi

7- Erkek Adaylar için Terhis veya Tecil Belgesi veya öğrenci belgesi

SINAV YERİ VE SAATİ

Konacık Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 15 Eylül 2008 pazartesi günü saat 10:00' da İtfaiye eri adayları sözlü sınavına tabi tutulacaktır.

MÜLAKAT SINAV KONULARI

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlke ve İnkılapları

c) Devlet Memurları ve Belediye Kanunu

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuatlar, İtfaiye Yönetmelikleri

e) Genel Kültür

DEĞERLENDİME

Başvuranlar arasından en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen münhal kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için en az 100 üzerinden 70 puan almış olmak gereklidir. Başarı notu mülakat sınavında alınan not ile KPSS notunun ortalamasıdır.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Gelir idaresi başkanlığı sınav ile 600 adet gelir uzman yardımcısı alacaktır

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA
KATILACAKLAR İÇİN DUYURU
SINAV TARİHİ : 15 KASIM 2008
SINAV YERİ : ANKARA
ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Gelir Uzman Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı 600 adettir.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1- ÖSYM tarafından 01 Temmuz 2007-28 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP 49 bölümünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 3000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 3000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 3000’inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
3- Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
4- Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
6- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
7- Daha önce Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,
8- Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.
SINAV BAŞVURUSU
Başvurular 06 Ekim 2008-17 Ekim 2008 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Cad. Çınardibi Sk. No:31 06192 Lalegül-Demetevler/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1- İş Talep Formu (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://www.gib.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. (Ayrıntı için (0312) 387 32 26/137-139 veya (0312) 387 32 01/137-139 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)
2- KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.
3- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedini forma yapıştırınız.)
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SINAV KONULARI
I-Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
II- Hukuk Grubu
- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)
- Borçlar Hukuku
- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler, Kıymetli Evrak)
- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
III-İktisat Grubu
- Makro İktisat
- Mikro İktisat
- Uluslararası İktisat
- İşletme İktisadı
- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
IV- Maliye Grubu
- Maliye Politikası
- Kamu Maliyesi
- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
V- Muhasebe Grubu
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Şirketler Muhasebesi
VI- Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden verilecek metnin Türkçe’ye çevrilmesi)
YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.
Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.
GİRİŞ SINAVI NOTU
Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.
GİRİŞ SINAV SONUÇLARI
Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve atamaları için istenilen belgeler bildirilir.

Gelir idaresi başkanlığı sınav ile 400 adet vergi denetmen yardımcısı alacaktır

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA
KATILACAKLAR İÇİN DUYURU
SINAV TARİHİ : 25 Ekim 2008
SINAV YERİ : ANKARA
ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Vergi Denetmen Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı 400 adettir.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1- ÖSYM tarafından 01 Temmuz 2007-28 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP 49 bölümünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 2000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 2000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 2000’inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
3- Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
4- Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,
5- Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
6- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
7- Daha önce Vergi Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,
8- Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.
SINAV BAŞVURUSU
Başvurular 15 Eylül 2008-26 Eylül 2008 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Cad. Çınardibi Sk. No:31 06192 Lalegül-Demetevler/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1- İş Talep Formu (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://www.gib.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. (Ayrıntı için (0312) 387 32 26/137-139 veya (0312) 387 32 01/137-139 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)
2- KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.
3- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedini forma yapıştırınız.)
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tesbitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SINAV KONULARI
I- Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
II- Hukuk Grubu
- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)
- Borçlar Hukuku
- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler, Kıymetli Evrak)
- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
III-İktisat Grubu
- Makro İktisat
- Mikro İktisat
- Uluslararası İktisat
- İşletme İktisadı
- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
IV- Maliye Grubu
- Maliye Politikası
- Kamu Maliyesi
- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
V- Muhasebe Grubu
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Şirketler Muhasebesi
YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.
Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.
GİRİŞ SINAVI NOTU
Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.
GİRİŞ SINAV SONUÇLARI
Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve atamaları için istenilen belgeler bildirilir.

Telekom 50bin kişiyi istihdam edecek

Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Millenicom Türkiye’yi çatısı altında bulunduran European Telecommunication Holding CEO’su Şevki Kuyulu, ileri teknolojilere yapılacak yatırımlarla birlikte telekom sektörünün önümüzdeki üç yılda 50 bin kişiye iş olanağı yaratmasını beklediklerini bildirdi.

Kırmızı mercimek oyunu

Kanada’dan ithal edilen “en iyi kalite” olarak nitelendirilen kırmızı mercimeğin ithal ton maliyetinin, kabuklu olarak bin 668 dolar, iç mercimek olarak 2 bin 85 dolar olduğu öğrenildi. Ofis, ortalama kilosu 2,38 YTL’ye mal ettiği kırmızı mercimeği, 3 YTL’den tüketiciye satıyor.

Özel sektörün kırmızı mercimek ithalatında ise yüzde 5 gümrük vergisi bulunduğunu vurgulayan yetkililer, yinede en iyi kalite mercimeğin ithal maliyetinin 2,5-3 YTL’yi geçmemesi gerektiğine işaret ederken, kilosu 10 YTL’ye varan fiyatları normal karşılamanın mümkün olmadığını vurguladılar.

Türkiye’nin yılda ortalama 250 bin ton kırmızı mercimek tükettiğini, bunun 110 bin tonunun yurt içinde üretileceğini, TMO’nun 45 bin ton bağlantı yaptığını anlatan yetkililer, “Üretimdeki düşük ve fiyatlardaki artış nedeniyle, tüketimin 250 bin tonun altında kalması bekleniyor. Ancak, ithalat ve ürün bulma konusunda bir sorun yok. TMO yanında bazı firmalar ithal ediyor. Piyasada ürün sıkıntısı yok” dedi.

Pirinçte de kış aylarında aynı sıkıntı yaşandığını ve bazı firmaların fiyatı tırmandırdığını hatırlatan yetkililer, tüketicilerin ürün alırken fiyatlarına dikkat ederek bu spekülasyonu önleyebileceğini kaydederken, firmaların pirinç fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını hatırlattı.

İtfaiye eri alımı - antalya çiplaklı belediyesi

T.C.

ANTALYA İLİ

ALANYA İLÇESİ

ÇIPLAKLI BELEDİYESİ

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İLAN:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlar ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye yönetmeliğinin 15. maddesi yönetmelik hükümleri gereği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği İtfaiye Eri atanma şartlarını taşımak kaydıyla İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADROLAR:

DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET TAHSİLİ
11 İtfaiye Eri 1 E-K 4 Yıllık Yüksek Okul veya Dengi Okul

BAŞVURU ŞARTLARI:

İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

İtfaiye Eri olarak atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) Fıkrasında belirtilen genel şartlarının yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) 4 Yıllık Yüksek Okul veya Dengi Okul mezunu olmak.

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş KPSS P3 türünden en az 30 puan almış olmak.

6) Sınavın yapıldığı tarih itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak

7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış olmak tercih sebebidir.)

8-Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan panosunda yayımlanacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 19.09.2008 tarihinde saat 08.30’da başlayacak ve 19.09.2008 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Alanya İlçesi, Çıplaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-Başvuru formu ve Boy-Kilo Tespit Formu (Boş başvuru ve Boy-Kilo Tespit formu örneği Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Numarası olan)

3- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

4- KPSS sonuç belgesi fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

5-Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydının olmadığına ilişkin adli sicil belgesi.

6-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav; Alanya İlçesi, Çıplaklı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binasında 26.09.2008 tarihinde saat: 10:00 ’da İtfaiye Eri adayları Sözlü Sınava alınacaktır.

GİRİŞ BELGESİ FORMU

Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini 25.09.2008 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.

DEĞERLENDİRME:

Başvuranlar arasından en yüksek adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınav sonuçları Alanya İlçesi, Çıplaklı Belediye Başkanlığının ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.

itfaiye eri alımı yapılacaktır - antalya cikcilli belediyesi

CİKCİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile belirtilen boş 1 adet İtfaiye Eri kadrolarına alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
GİH İtfaiye Eri 11 1 K/E 4 yıllık Üniversite mezunu olmak

BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak 3. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış veya tecilli olmak.

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavına girmiş olmak

9. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Belediyemizin ilan panosuna asılarak yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 11 Eylül 2008 tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 08/09/2008 -10/09/2008 tarihleri arasında Cikcilli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü / CİKCİLLİ adresine şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Cikcilli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya ÖSYM'ce onaylı sureti.

5. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış).

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Cikcilli Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup; 12/09/2008 günü saat 17.00' de yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınavı kazananlar Belediyemiz Internet sayfasından ve yazılı olarak bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

İtfaiye eri alımı kırşehir köseli belediyesi

T.C.

KIRŞEHİR İLİ

ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ

KÖSELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

İLAN:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasındaki şartlar ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye yönetmeliğinin 15. maddesi yönetmelik hükümleri gereği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği İtfaiye Eri atanma şartlarını taşımak kaydıyla İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.

ELEMAN ALINACAK KADRO:

DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYET TAHSİLİ
12 İtfaiye Eri 1 E-K Lise veya Dengi Okul

BAŞVURU ŞARTLARI:

İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

İtfaiye Eri olarak atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) Fıkrasında belirtilen genel şartlarının yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Lise veya Dengi Okul mezunu olmak.

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 metreden den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2004 veya 2006 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş en az 70 puan ve üzeri almış olmak.

6) Sınavın yapıldığı tarih itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak

7) Erkek Adaylar için,Askerliğini yapmış,Tecilli veya Muaf olmak,

8-Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak İtfaiye Eri boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi Başkanlığımız ilan tahtasına asılacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 12.09.2008 Cuma günü saat 09.00 da başlayıp,aynı gün saat 17.00 de mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Köseli Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-Başvuru formu ve Boy-Kilo Tespit Formu (Boş başvuru ve Boy-Kilo Tespit formu örneği Belediyemiz Yazı işleri müdürlüğünden temin edilecektir.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Numarası olan)

3- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

4- KPSS sonuç belgesi fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

5-Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydının olmadığına ilişkin adli sicil belgesi.

6-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav; Köseli Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda 19.09.2008 tarihinde saat: 10:00 ’da İtfaiye Eri adayları Sözlü Sınava alınacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) Atatürk ilke ve inkılap tarihi.

c) 657 sayılı devlet memurları kanunu

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

e) Uygulamalı fiziksel aktiviteler yapılacaktır.

GİRİŞ BELGESİ FORMU

Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini 18.09.2008 tarihinde Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.

DEĞERLENDİRME:

Başvuranlar arasından en yüksek adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan not ile KPSS notun ortalamasıdır.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınav sonuçları Belediyemiz ilan Tahtasına asılacak olup, Ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Şanlıurfa siverek belediyesi itfaiye eri alımı yapacaktır

SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15 inci maddesi ile bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan Aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri Memuru Kadrolarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

İTFAİYE ERİ MEMURLUĞU İÇİN ARANAN ŞARTLAR: İtfaiye Eri

Sıra No Alınacak Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsi- yeti KPSS Türü KPSS Puanı
1 İtfaiye Eri GİH 9 2 Lisans Mezunu Erkek / Bayan KPSSP3 En az 60

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

2) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

3) Belediyede yapılacak sözlü mülakat sınavının yapıldığı tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

4) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy ve kilo tespiti Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.)

5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve Lisans Mezunları için 2008 KPSS P3 sınavından en az 60 Puan almış olmaları gerekmektedir.

6) Herhangi bir Fakülte Mezunu olmak.

7) Askerlik hizmetini yapmış yâda tecilli olmak.

8) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak.)

9) Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaylarının listesi Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.

10)Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı islenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap ,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,inancı kötüye kullanma,dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyeti kırıcı suçtan ceza almamak veya resmi ihale alım satımlara fesat karıştırma,devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

SINAVA BAŞVURU:

İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, Siverek Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve Internet ortamında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 12 Eylül 2008 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2008 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Boy ve Kilo tespiti başvuru esnasında Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

17 Eylül 2008 Çarşamba günü Belediyemiz Meclis Salonunda Saat:10.00’da sözlü ve mülakat sınavı yapılacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Başvuru için, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.(İş talep formu www.siverek.bel.tr adresinden de alınabilir.)

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya onaylı sureti

2- T.C.kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı sureti

3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi aslı veya tasdikli sureti

5- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı

6- Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı

7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı

SINAVA GİRİŞ BELGESİ :

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.siverek.bel.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 16 Eylül 2008 tarihinde İnsan Belediyemiz Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Sözlü sınava girmeden önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmak suretiyle boy ve kilo tespiti yaptırılarak Sınava giriş Belgesi ekinde kendilerine verilen Boy ve Kilo Tespit Formunu onaylatacaklardır. Boy ve Kilo tespit formu onayı olmadan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda bu belgelerle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran adaylar, 17 Eylül 2008 Çarşamba günü Belediyemiz, Meclis Salonunda saat 10:00’ da, İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi hizmet binasında yapılmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar.

Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavında, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz Internet (www.siverek.bel.tr) adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve Internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Amasya taşova belediyesi itfaiye eri alımı

AMASYA İLİ TAŞOVA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesi ile bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan, derece, sınıfı ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET KPSSP3 EĞİTİM DURUMU

GİH İTFAİYE ERİ 11 13 E/K 50 Lise veya dengi okul Mezunu olmak

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET KPSSP3 EĞİTİM DURUMU

GİH İTFAİYE ERİ 9 1 E/K 50 Lisans Mezunu

TOPLAM 14

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Belediyede yapılacak sözlü mülakat sınavının yapıldığı tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

3.Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

4. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2004 ve sonrası Kamu personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve en az 50 puan ve üzeri, 2008 KPSSP3 sınavından en az 50 ve üzeri puan almış olmak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

7.Tahsirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 19/09/2008 Cuma günü saat 09.00'da başlayıp aynı gün Saat:17:00'de sona erecektir.Başvurular TAŞOVA Belediyesi Hizmet binasında Yazı İşleri Müdürlüğüne TAŞOVA/AMASYA adresine şahsen yapılacak olup pasta ve Internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Taşova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden adaylara başvuru formu verilecek olup aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalem ile doldurulmak sureti ile (1 adet fotoğraf yapıştırılacaktır.)

1. KPSS Sınav sonuç belgesinin aslı veya Noter Tasdikli sureti.

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (TC Kimlik numarası bulunan)

3. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti.

4.Son üç ay içinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf .

5.Cumhuriyet başsavcılığı Adli Sicil Belgesi.

6.Sağlık raporu.

NOT:Başvuru esnasında (3) nolu maddedeki istenilen belgelerin aslı ile 1 adet fotokopisini getirilmesi halinde,Belediyemiz tarafından onay yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

Belediyemize başvurana adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 14 adet İtfaiye Eri memuru kadrosunun 3 katı aday sınavına çağrılacak olup, sınava çağrılarak İtfaiye Memuru adaylarının listesi, Belediyemiz Internet sitesinde (tasova.bel.tr) ve Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir.Sınava giriş belgesini Taşova Belediyesi Hizmet binasında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

*Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır.Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

İtfaiye Eri Memuru adaylar için Sınav, 26/09/2008 Cuma günü saat 10:00’da Taşova Belediyesinin Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI (MÜLAKAT):

1. Türkiye Cumhuriyet Anayasası

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran İtfaiye Eri 26/09/2008 Cuma günü Taşova Belediyesi Hizmet binası Meclis Salonunda saat:10:00’da sözlü mülakat sınavına katılacaklardır.

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak zorunludur.

Başarı notu:Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların sözlü mülakat sınavından alınan notun (kurum sınavı başarı puanının) % 50’ si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.

Sınav sonuçları başarı sırasına göre Belediyemizin tasova.bel.tr adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasında başarı sırasına göre atama yapılır.Süre içinde yapılmayan ve Internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Harran üniversitesi akademik personel alımı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadroları daimi statüde olup 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine 6 (altı) takım halinde özgeçmişlerini, onaylı doçentlik başarı belgesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, 2 (İki) adet fotoğrafla birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı,

2- Doçent kadroları daimi statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine 4 (dört) takım halinde özgeçmişlerini, onaylı doçentlik belgesini, nüfus cüzdan fotokopisini, 2 (iki) adet fotoğrafla birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı,

3-Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dili belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ve onaylı mezuniyet belgesi, onaylı doktora veya uzmanlık belgesini ve varsa yabancı dil belgeleri ile başvurmaları gerekir.

Adaylardan ÜDS’den 65, KPDS’den 70 ve daha üzeri puan alanlar ile eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puanı aldığını gösterir belgeyi ibraz edenler birimlerince yapılacak olan yabancı dil sınavından muaf tutulacaklardır.

4-Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır.

6-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince Profesör adayları yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir

7-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

8-Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 3146994 nolu telefonundan veya bizzat başvurularak öğrenilebilir.

Profesör Doçent Yard .Doç. Açıklamalar
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Kad .Der . Adet Kad .Der . Adet Kad .Der . Adet
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 5 1
Fen Bilgisi Öğretmenliği 5 1
Profesör Doçent Yard .Doç Açıklamalar
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Kad .Der . Adet Kad .Der . Adet Kad .Der . Adet
Sınıf Öğretmenliği 5 1
Müzik Öğretmenliği 5 1
Biyoloji Eğitimi 5 1
Fizik Eğitimi 5 1
Matematik Eğitimi 5 1
Din Kültürü ve Ahak Bilgisi Eğitimi 5 1 Din Sosyolojisi alanında Doktora Yapmış olmak
Din Kültürü ve Ahak Bilgisi Eğitimi 5 1 Din Psikolojisi alanında Doktora Yapmış olmak
Din Kültürü ve Ahak Bilgisi Eğitimi 5 1 Türk İslam Edb .alanında Doktora yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Genel Fizik 3 1
Yüksek Enerji ve Plazma 5 1
Zooloji 3 1
Fizikokimya 1 1 Manyezit minareller konusunda çalışmış olmak
Fizikokimya 3 1
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 3 1
Geometri 5 1
Uygulamalı Matematik 5 1 Matematiksel programlar konusunda doktora yapmış olmak
Eski Türk Edebiyatı 5 1
Yakınçağ Tarihi 1 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı *** 5 1
Prehistorya 5 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Muhasebe ve Finansman 5 1
Yönetim ve Organizasyon 5 1
Bütçe ve Mali Planlama 5 1
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İkt . 5 1
Profesör Doçent Yard.Doç Açıklamalar
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Kad.Der. Adet Kad.Der. Adet Kad.Der. Adet
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tefsir 1 1
İslam Hukuku 3 1
İslam Mezhepler Tarihi 3 1
Türk Din Musikisi 5 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mekanik 3 1
Enerji 4 1
Bilgisayar Bilimleri 4 1
Bilgisayar Donanımı 1 1
Bilgisayar Yazılımı 4 1
Elektrik Tesisleri 1 1
Devreler ve Sistemler Teorisi 4 1
Çevre Bilimleri 4 1
Çevre Teknolojisi 4 1
TIP FAKÜLTESİ
Deontoloji ve Tıp Tarihi 1 1
Fizyoloji 1 1
İç Hastalıkları 4 1
Göğüs Hastalıkları 2-3 2
Nöroloji 1 1 5 1
Radyodiağnostik 3 1 4 1
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 1
Dermatoloji 1 1 5 1
Enfeksiyon Hastalıkları 5 1
Kardiyoloji 3 1
Profesör Doçent Yard.Doç Açıklamalar
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Kad.Der. Adet Kad.Der. Adet Kad.Der. Adet
Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 1
Göz Hastalıkları 1 1
Ortopedi ve Travmatoloji 5 1
Kulak Burun Boğaz 5 1
Çocuk Cerrahisi 5 1
Anestezi ve Reanimasyon 4 1
Acil Tıp 5 1
Göğüs Cerrahisi 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Parazitoloji 2 1
Patoloji 4 1
Doğum ve Jinekoloji 4 1
Cerrahi 3 1
Zootekni 3 1
Biyometri 4 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri 1 1 2 1
Entomoloji 2 1
Fitopatoloji 2 1
Tarım Politikası ve Yayım 2 1
Tarımsal Yapılar ve Sulama 1 2
Süt Teknolojisi 2 1
Tarla Bitkileri 1 1 2 1
Toprak 1 1
Hayvan Yetiştirme 1 1
Tarım Makinaları 2 1
Profesör Doçent Yard.Doç
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Kad.Der. Adet Kad.Der. Adet Kad.Der. Adet Açıklamalar
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.
Spor Sağlık Bilimleri 5 1
TURİZM VE OTEL İŞLT. Y.O.
Konaklama İşletmeciliği 5 1
ŞANLIURFA MYO 4 1 Tarım Makinaları Bölümünde doktora yapmış olmak
4 1 Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
ŞANLIURFA MYO 5 1 Süt Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
5 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak
5 1 Zootekni Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
5 1 Mimarlık tarihinde doktora yapmış olmak
AKÇAKALE MYO 5 1 Tarımsal Sulama konusunda doktora yapmış olmak
BOZOVA MYO 5 1 Su Ürünleri konusunda doktora yapmış olmak
BOZOVA MYO 5 1 Bitki Koruma Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
CEYLANPINAR MYO 5 1 Ziraat Fak.Zootekni bölümünde doktora yapmış olmak
HİLVAN MYO 5 1 Hidrolik Bilim Dalında Doktora yapmış olmak
SURUÇ MYO 3 1 Entomoloji alanında doçent olmak
TOPLAM 15 23 56

Açlık sınırı 817 ytl

Toplu görüşmelerde tartışmaya neden olan açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin bir açıklama da Memur-Sen’den geldi. Memur-Sen, Ağustos ayı için 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 817 YTL, yoksulluk sınırını ise bin 936 YTL olarak hesapladı.

Gümrük krizi çözülecek

Dış ticaretteki krizi çözmek için Rus Gümrük Bakanı’yla görüşen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Rusya ve Türkiye’nin ayrı ayrı hazırladığı iki protokol olduğunu belirterek, “Protokole nihai şeklini vermek ve sonra da imzalanmak için mutabık kaldık” dedi.

Garanti bankası çekilişle ev sahibi yapacak

Garanti Bankası kredi kartı Bonus, uygulayacağı bir kampanyayla, kart sahiplerini ev sahibi yapmaya hazırlandığını duyurdu. 50 YTL’lik alışveriş yapan kart kullanıcıları çekilişe katılabilecekler. Kampanya kapsamında 10 günde 1 ev dağıtılacak.

ondokuzmayıs üniversitesi sözleşmeli personel alacak

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan esas]» ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 saydı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Arastama ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere ( giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır), KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla aşağıda belirtilen şartlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 78 Hemşirelik Bölümü Lisans mezuna olmak (2008 KPSS (B) Gurubu)

Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri MYO (Paramedik) Sürücü Belgesi olan (2004-2006 KPSS (B)Gurubu)

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak Üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karsı işlenen suçlarla, zimmet» ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötttye kutlanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve ¦• istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırtarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 tlncü maddesi hükümleri sakb kalmak kaydıyla görevim devamlı yanmasına engel olabilecek vücut veya akı! sağlığı veya vücut sakatlığı İle özürlü bulunmamak,

2- Hemşirelerin 2008 KPSS (B) ve Sağlık Teknikerinin ise 2004-2006 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

3- ilgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formu.ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya ash görülmek Üzere Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünce onaylanmış) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne (Sağlık Araştırma ve1Uygulama Merkezi Binasmda) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü adresinden ilan edilecektir. Bu İlan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;

1 - Başvuru formu

2-Özgeçmiş

3- Öğrenim Belgesi

4- 2 adet resim

5- Hemşireler için 2008 KPSS (B) grubu smav sonuç belgesi

6- Sağlık Teknikerinin 2004-2006 KPSS (B) gurubu smav sonuç belgesi

7- Nüfus cüzdanı tasdikli Örneği

8- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

Türk patent enstutusu sözleşmeli personel alacak

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ÇÖZÜMLEYİCİ-PROGRAMCI SÖZLEŞMELİ(4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde 2 adet Çözümleyici ile 3 adet Programcı pozisyonunda görevlendirilmek üzere 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen yönteme göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi gereğince KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır

I-BAŞVURU ŞARTLARI

ÇÖZÜMLEYİCİ KADROSU İÇİN (2 ADET)

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 2008-Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,

d) Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmamak,

e) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik
ve İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Maternatik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya" denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

f) İstihdam edileceği (BIM)'de kullanılmakta olan Java programlama dili ile birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek,

g) B1M merkezlerinde Programcı olarak en az 1 yıi çalışmış olduğunu belgelemek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi Özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

h) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, (Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde mastır veya doktora yapanlar. İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (yüzyetmişüç) (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "Tnternational English Language Testing System" (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

B-ÖZEL ŞARTLAR

a) Unix veya Microsoft Server 2003 (Active Directory, DNS, DHCP vb.) işletim sistemleri deneyimine sahip olduğunu belgelemek,

b) Java ve J2EE konularında deneyimli olmak ve/veya proje geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek,

c) Tercihen ORACLE veritabanı ve ORACLE Application Server bilgisine sahip olmak

d) SQL bilgisine sahip olmak ve bunu belgelemek,

e) Tercihen Nesne tabanlı.analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,..

PROGRAMCI KADROSU İÇİN 3 ADET (2 PROGRAMCI, 1 ADET WEB ROGRAMCISI)

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) 2004 KPSS, 2006 KPSS, sınavlarından birine girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

c) Erkek adaylar İçin askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,

d) Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmamak,

e) En az Önlisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. Lisans mezunları için 2008-Kamu Personeli Seçme. Sınavında KPSSP3, puan türünden en az 70,puan almış olmak. Önlisans mezunları için 2004 ve 2006 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak :
(fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksek okulu mezunu olmak, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak tercih sebebidir.)

f) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır ,

g) Yükseköğrenimi sırasında. Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak,

h) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde îngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, (Ancak, yurtiçi vgyjy/ürtdışlnda İngilizce dili ile öğretim yapan Fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı, alanında meslek yüksek okulu mezunu olanlar yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dlinde mastır veya doktora yapanlar. İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (yüzyetmjşüç) (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testİng System" (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (0) düzeyi olarak kabul edilir.

B-PROGRAMCI KADROSU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) J2EE ve WEB teknolojileri (Servlet/JSB, Swing, Javascript v.b.) ile uygulama geliştirme konularında çalıştığını belgelemek,

b) SQL bilgisine sahip olmak,

C-WEB PROGRAMCI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR,

a) Program olarak; Macromedia Flash, Macromedia Fireworks, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Macromedia Dreamweaverve benzeri tasarım programlarından birini ve/veya birkaçını iyi dcrecede bildiğini belgelemek.

d) SQL bilgisine sahip olmak

II- BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 08.09.2008-tarihinden 23.09.2008 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

a) Personel Dairesi Başkanlığından veya Enstitü web sayfasından temin edecekleri iş talep formu

b) Nüfus cüzdanının aslı veya nüfus idaresince onaylı ömeği,

c) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter ya da okul onaylı örneği,

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

e) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav belgeleri ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından, teyit ettirilecektir. Gerçeğe aykın beyanda bulunan adayların kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümler uygulanacaktır.

Yukarıda (b ve c) bendinde istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLÂRIINTN DUYURULMASI

Başvurular unvanlar itibariyle KPSSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.Alınmayı hak eden adayların listesi ve istenecek belgeler ve diğer hususlar www.tpe.gov.tr sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

Sermaye piyasası kurulu uzman hukukcu yardımcılığı sınavı

UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 8 adet “uzman hukukçu yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı açılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) ÖSYM tarafından 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 ve 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP103 puanı 75 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 160 ıncı sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2) KPSS’nın yabancı dil test sınavında, toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak,

3) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

4) Hukuk Fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmaları veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermeleri (Staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

5) 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),

6) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak zorunludur.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi: 25-26 Ekim 2008

Sınav Saatleri: Sabah 9:00, Öğleden Sonra 14:00

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci / ANKARA

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden veya Kurulun internet sayfasından temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgeler, en geç 19 Eylül 2008 tarihi saat 17:00’ye kadar ulaşacak şekilde Kurul’un Ankara’daki merkezine şahsen teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda aranılan şartları taşıdığı anlaşılan adayların isim listeleri Kurulun internet sayfasında yayınlanacaktır. Sınava Giriş Belgeleri 06.10.2008-07.10.2008 tarihlerinde saat 17:00’ye kadar adaylara elden verilecek ve bu tarihten sonra elden alınmayan belgeler adayların adreslerine posta ile gönderilecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156

06530 ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 89 98

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15

Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel : (0212) 334 56 09

334 56 10

İNTERNET ADRESİ

http://www.spk.gov.tr

Sermaye piyasası kurulu uzman yardımcılığı sınavı

Sermaye Piyasası Kurulundan :

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 18 adet “uzman yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı açılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) ÖSYM tarafından 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 ve 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 360 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 360 ıncı sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2) KPSS’nın yabancı dil test sınavında, toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip olmak,

3) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak,

4) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren;

a) Siyasal Bilgiler Fakültesi (Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve varsa diğer bölümlerinden), İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinden,

b) İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültelerinin sosyal bilimler eğitimi veren bölümlerinden,

c) Üniversite, fakülte ve yüksek okulların en az 4 yıllık eğitim veren aşağıda sayılan bölümlerinden;

İstatistik; İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri; Bankacılık; Bankacılık ve Finans; Bankacılık ve Sigortacılık; Sermaye Piyasası; Sigortacılık; Sigortacılık ve Risk Yönetimi; Aktüerya; Aktüerya Bilimleri; Uluslararası Ticaret; Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik; Muhasebe; Muhasebe Bilgi Sistemleri; Muhasebe ve Finansal Yönetim; Yönetim Bilişim Sistemleri; İşletme Bilgi Yönetimi bölümleri ile Endüstri Mühendisliği Bölümü,

d) Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Eğitimi Bölümü, veya yukarıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

5) 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra doğanlar sınava katılabilir.),

6) Sağlık ve diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak zorunludur.

GİRİŞ SINAVI

Sınav Tarihi: 25-26 Ekim 2008

Sınav Saatleri: Sabah 9:00, Öğleden Sonra 14:00

Sınav Yeri: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci / ANKARA

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

SINAV BROŞÜRÜ

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden ve İstanbul Temsilciliğinden veya Kurulun internet sayfasından temin edilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgeler, en geç 19 Eylül 2008 tarihi saat 17:00’ye kadar ulaşacak şekilde Kurul’un Ankara’daki merkezine şahsen teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda aranılan şartları taşıdığı anlaşılan adayların isim listeleri Kurulun internet sayfasında yayınlanacaktır. Sınava Giriş Belgeleri 06.10.2008-07.10.2008 tarihlerinde saat 17:00’ye kadar adaylara elden verilecek ve bu tarihten sonra elden alınmayan belgeler adayların adreslerine posta ile gönderilecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156

06530 ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 89 98

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15

Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel : (0212) 334 56 09

334 56 10

İNTERNET ADRESİ

http://www.spk.gov.tr

Gaziantep sekili belediyesi itfaiye eri alacak

SEKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin (A) fıkrasındaki şartları ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesindeki İtfaiye Erliğine atanma şartlarına göre boş İtfaiye Eri kadrolarına sözlü sınav ile alım yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR İLE ARANILAN NİTELİKLER
SINIF ÜNVAN DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
GİH İtfaiye Eri 11 1 Kadın / Erkek Yüksekokul (2 yıl )

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk vatandaşı olmak,

2- İtfaiye Sınavının yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

3- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2004 yılı ve sonrası Kamu Personel Sınavlarından birine girmiş 60 ve üzeri puan almış olmak,

5- Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadınlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olamamak (Boy ve kilo tespiti Kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)

7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

8- Daha önce çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışıyor olmamak, herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

10- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymemiş olmaktır.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adayların listesi 12/09/2008 Tarihinde Belediyemiz İlan Panosunda ilan edilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 08/09/2008 tarihinde başlayacak ve 11/09/2008 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Sekili Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1- Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği kurumdan temin edilecek)

2- KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)

4- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi

5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

DEGERLENDİRME :

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan not’ dur. En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI :

Sınav Sekili Belediye Başkanlığında 15/09/2008 günü saat 09.30’da sözlü sınav olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların 15/09/2008 günü tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü aynı yerde bulunacak olan Kurumumuz tabibine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV KONULARI :

a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d- Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

e- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi,

(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

Sınav sonuçları Belediye ilan panosu ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Mali hizmetler uzman yardımcısı alınacak

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA

SINAVI DUYURUSU

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 546 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://www.bumko.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

I - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1978 tarihinden önce doğanlar bu sınava başvuramayacaklardır),

4 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran - 01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP49 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

5 - Sınav ücreti olarak T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve T. Garanti Bankası, T. Halk Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dâhil 60 (altmış) YTL yatırmış olmak,

6 - Sınav başvuru formunu sınav başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde ve eksiksiz doldurmuş olmak,

şartları aranır.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adayların veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

II - SINAV BAŞVURUSU

Sınava girmek isteyenler, başvurularını, 08-23 Eylül 2008 tarihleri arasında http://www.bumko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Atama yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://www.bumko.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

III - SINAV TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ

Sınav 9 Kasım 2008 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 09.30’da başlayacaktır.

IV - SINAV GİRİŞ BELGESİ, SINAV ŞEKLİ VE YERİ

Sınav başvurusu kabul edilen her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve sınavdan önce adayların adreslerine postalanacaktır. Adayların, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem, silgi getirmeleri gerekmekte olup ayrıca, kesinlikle cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. getirmeleri yasaktır.

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli iktisat, maliye, hukuk, muhasebe ve yabancı dil testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

İktisat :

1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2) Uluslararası İktisat,

3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye :

1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2) Maliye Politikası,

3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Hukuk :

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

4) Borçlar Hukuku,

5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

Muhasebe :

1) Genel Muhasebe

2) Mali Analiz ve Raporlama

Yabancı Dil Testi: Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinden biri.

V - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İktisat ve maliye testleri 25’er tam puan üzerinden, hukuk ve muhasebe testleri 20’şer tam puan üzerinden ve yabancı dil testi 10 tam puan üzerinden değerlendirilerek toplanacak ve böylece 100 tam puan üzerinden “yazılı sınav puanı” hesaplanmış olacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yazılı sınav puanı 70 (yetmiş) ve üzeri olan adaylar Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur ve Bakanlık tarafından adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınavda, yazılı sınav konularının yanı sıra, adayların kavrama ve muhakeme gücü, anlatım yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir, adaylara yazılı olarak bildirilir ve Bakanlık ilan panolarında asılmak ve elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle duyurulur; varsa itirazların değerlendirilmesinden sonra en az 50 (elli) puan alanlar tercih yapmaya hak kazanırlar.

VII - SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı notu, bu sınavlarda aldıkları notların aritmetik ortalamasıdır.

ÖSYM, özel yarışma sınav notu en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih formlarını kılavuzda belirtilen şekilde doldururlar.

Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.

VIII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, yazılı sınav için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar, idarenin evrak kayıt tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde değerlendirilir. İtirazların sonuçları yazılı olarak ilgililere bildirilir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların internette ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖSYM’ye yapacaklardır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyerek, evrak kayıt tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde itirazların sonuçlarını adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

İrtibat Tel: 0 (312) 415 14 13