Konyaya yeni üniversite açılıyor

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre Karatay Üniversitesi fen, edebiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, güzel sanatlar ve hukuk fakülteleri ile uygulamalı bilimler yüksekokulu, sosyal bilimler enstitüsü ve fen bilimleri enstitüsünden oluşacak.

Tasarının gerekçesinde Türkiye’de 94’ü devlet ve 36’sı vakıf olmak üzere toplam 130 üniversite bulunduğu belirtilirken 2002 itibariyle 23 olan vakıf üniversitesi sayısının günümüzde 36’ya ulaştığı vurgulandı.

Gerekçede ”Halen yurt dışında öğrenim gören resmî-burslu öğrenci sayımız 670, Bakanlığımızca öğrenciliği tanınan özel öğrenci sayısı ise 23 bin 535’tir. OECD verilerinde 2001 yılı itibarıyla yurtdışında öğrencisi bulunan ülkeler sıralamasında ülkemiz 44 bin 204 öğrenci ile 8’inci sırada yer almaktadır. Ancak bugün itibariyle yurtdışında öğrenim gören öğrenci sayısının bu sayının çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Bu durumda ülkemiz yurtdışında eğitim gören yüksek öğretim öğrenci nüfusu bakımından dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Dünya genelinde, özel yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin oranı 1985’te yaklaşık yüzde 18 iken, günümüzde yüzde 30’a yaklaşmıştır. Türkiye’de ise vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci oranı halen yüzde 6 civarındadır. Yükseköğretime olan talebin karşılanması, kalkınma planlarında yükseköğretim için hedeflenen okullaşma oranına ulaşılması ve devlet üniversitelerinin üzerindeki kontenjan baskısının azaltılması açısından önemli bir görev üstlenen vakıf üniversitelerinin kurulmasının desteklenmesi gerekmektedir“ denildi.

Sözleşmeli öğretmenler dikkat

MEB Personel Genel Müdürlüğü; Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri üzerine, “30 günden fazla sağlık raporu alan sözleşmeli öğretmenin hizmet sözleşmesinin fesih edilebileceği” kararını verdi. Söz konusu karar ile kamuda 4B statülü olarak sözleşmeli çalışan memurların hasta olması “yasaklanmış” oldu.

NET CEVAP ALINAMADI
CHP Yalova Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Muharrem İnce, Memurlar.net adlı internet sitesinde yayınlanan ve MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın imzalı yazıyı TBMM gündemine taşıdı. Personel Genel Müdürü Yalçın imzasıyla valiliklere gönderilen yazıda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Hizmet Sözleşmelerinde, sözleşmeli öğretmenlerin özlük ve sosyal haklarının düzenlenmiş olduğu anımsatılarak 30 güne kadar olan ücretli hastalık izinleri dışında uzun süreli hastalık izni kullanabileceklerine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı belirtildi. MEB'in konu ile ilgili tereddüde düştüğü belirtilen yazıda, bu amaçla Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerine başvurulduğu, ancak iki kurumdan da konulara açıklık getirici cevap alınamadığı kaydedildi.

Yazıda, “Bu düzenlemelerden; sözleşmeli öğretmenlerin bir yılda toplam 30 gün ücretli hastalık izni kullanabilecekleri ancak 30 günden fazla sürelerde raporlu olanlar ile yataklı tedavi olanlar hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı düzenlenmemiş olmakla birlikte zımmen sözleşmenin sona ereceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, gerek sözleşmemin personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar gerekse hizmet sözleşmelerinde bir yılda toplam otuz gün ücretli hastalık izni kullanabilecekleri belirtilmiş olduğundan hastalığı nedeniyle 2008 yılında uzun bir süre görevine devam etmeyen ilgilinin sözleşmesinin yenilenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir” denildi. Söz konusu yazı ile sözleşmeli öğretmenlerin yatalak hasta olması yasaklanmış oldu.

-“BAKAN ÇELİK'İN İDDİALARI RESMİ YAZIYLA YALANLANDI”-
İnce, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Bu yazı, kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenler arasında sizin bir fark bulunmadığı yönündeki iddianızın doğru olmadığını ortaya koyan bir başka resmi yazıdır” dedi. İnce, konuyla ilgili soruların ne zaman sorulduğunun açıklanmasını isterken sözleşmeleri yenilenmeyen yada feshedilen sözleşmeli öğretmenlerden Bakan Çelik'in haberinin olup olmadığını sordu. Sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenlerin sayısının da açıklanmasını isteyen İnce, Van'da bu şekilde görevine son verilen öğretmen olup olmadığının da açıklanmasını istedi. İnce, “Kadrolu öğretmenin maaşlı bir şekilde tek hekimden dahi bir yılda 40 gün, kurul raporu olarak ise daha üzün süreler hastalık raporu alabilmekte iken sözleşmeli öğretmenin 30 günden fazla olan kurul raporunda dahi bırakın ücret kesilmesini sözleşmesinin feshedilmesi karşısında sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasında bir fark yok iddianıza devam edecek misiniz? Sözleşmeli öğretmenlerin 30 günden fazla rapor gerektirecek hastalıklara yakalanması yasak mıdır?” sorularına da yanıt istedi.

Sağlıkçıya döner sermaye

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Röntgen, laboratuar vb. çalışıp riskli birimlerde nöbet tutanların, döner sermayeden riskli birimlere göre yararlanması için açtığı davayı kazandı.

DAVA ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DAVA ÖRNEĞİ SAYFA 1

DAVA ÖRNEĞİ SAYFA 2

DAVA ÖRNEĞİ SAYFA 3

Siirt beğendik belediyesi itfaiye alımı

SİİRT İLİ PERVARİ İLÇESİ BEĞENDİK BELDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI
Beğendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.
ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :
SINIFI UNVANI DERECESİ ADETİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU
GIH İTFAİYE ERİ 12 1 BAY BAYAN LİSE VEYA İKİ YILLIK Y.OKUL MEZUNU
Toplam :1 adet İtfaiye Eri
İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1- Türk Vatandaşı olmak,
2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3- Son başvuru tarihi olan 06.03.2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (13.03.1979 tarihinde veya sonraki tarihlerde doğmuş olmak.)
4- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş, Lise ve Dengi Okul Mezunları ise (KPSS P94VE KPSSP93 sınavından 55 ve üzeri puanı almış olmak gerekir.)
5-Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lise veya iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
6- İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen “Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.” şartlarına uygun olmak. Boy ve kilo ölçümü müracaat sırasında Belediyemiz görevlileri tarafından yapılacaktır. Boy ve kilosu uygun olmayan adayların müracaat evrakı kabul edilmeyecektir.
7- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,
8- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,
9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,
10- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
11-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak, Erkek adaylar için askerliği ile ilgisi bulunmamak.
Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız, Pervari Belediye Başkanlığı ve Pervari Kaymakamlığı Hizmet Binası ilan panolarında yayınlanacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Beğendik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden adaylara başvuru formu verilecek olup aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalem ile doldurulmak suretiyle (1 adet fotoğraf yapıştırılacaktır.
1- T.C. Vatandaşlık Nosu olan Nüfus cüzdan fotokopisi,
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,
3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti müracaat formuna yapıştırılacak.)
4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
5-Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil belgesi(son bir ay içinde alınmış)
6-Tam teşekküllü Sağlık raporu(Boy ve kilosunu gösterir.)Ve erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmadığını gösterir belge.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru süresi 06/03/2009 Cuma günü sabah saat 08.00’ de başlayacak ve 06/03/2009 günü mesai bitiminde (Saat: 17.00)’ da sona erecektir. Başvurular; Beğendik Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir
MÜLAKAT KONULARI
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
—Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
—657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
—Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
1-İtfaiye Eri giriş sınavı (kurum sınavı), dayanıklılık testi ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.
2-Kurum sınavı başarı puanı; dayanıklılık testini geçen adaylardan sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.
3-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
4-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu; kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.
5-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
6-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir
7-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
8-Belirtilen kategorilerde kurumun ihtiyacı olan nitelikte sözlü mülakat sonucu yeterli puanı alamayanların yerine diğer kategorilerden sözlü sınavdan yeterli puan alanlar yerleştirilir.
SINAV YERİ VE SAATİ
İtfaiye eri alımı için Beğendik Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 16.03.2009 Pazartesi günü saat 09.30 da sözlü mülakat şeklinde yapılacaktır.
İtfaiye eri adayları için 16.03.2009 günü saat 11.00 de belediyemiz zabıta birimince dayanaklılık testi yapılacaktır.
Sözlü Sınava çağrılan adayların sınav yeri Belediye Başkanlığımız ilan panosunda yayınlanacaktır. Sınav giriş kartları Belediyemiz yazı işleri müdürlüğünden sınav günü saat 08.30 da dağıtılacaktır. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.(Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)
BİLGİ ALMAK İÇİN: 0 484 3635045-3635006

10 bin üniversite mezunu polis alınacak

Polis alımı : 2009 yılında 10 bin adet üniversite mezunu polis alınacak.


İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu yıl 8 ile 10 bin arasında üniversite mezunu polis alınacağını bildirdi.


Türkiye'de, polis meslek yüksekokulları ile üniversite mezunlarının polis olabildiklerini belirten Bakan Atalay, şunları kaydetti:

''2005'te başlattığımız uygulamayla normal üniversitelerden mezun kişilerden merkezi sınavla eleman alıyoruz. Onlara 6 aylık polislik eğitimi veriliyor ve mesleğe başlıyorlar. Biz 2008 yılında 8 bin 500 kişi aldık. 2009 yılında, üniversite mezunu 8 ile 10 bin arasında polis alacağız. Bu kişileri 6 aylık eğitime tabi tutup polislik mesleğine kazandıracağız. Bu uygulama bizim için verimli oldu. Bütün emniyetçi arkadaşlarımız bundan memnunlar. Dolayısıyla artık üniversite mezunu olmayan polis olamıyor. Standardı yükseltmeyi önemli görüyoruz''

Migros Market İş Başvurusu

 Migros iş başvurusu : Migros marketlerinin 12 bin kişiyi alacağı ilanından sonra birçok iş arayan arkadaş bu ilanı da arayacaktır. İşte Migros iş başvurusu bulunmak için gerekli bağlantı.

Migros 12 Bin Kişi Alacak

 Migros yonca merketlerinde kendi safına kattıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulunarak 12 bin kişiyi alacağını duyurdu.

Migros Türk Genel Müdürü Özgür Tort, 2009 yılı için 6 milyar TL ciroya odaklandıklarını, ayrıca, 2009 ve 2010 yıllarında toplamda 12 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

Migros iş başvurusu yaparak sizde 12 bin kişi arasına girebilir bu köklü firmada iş olanaklarına ulaşabilirsiniz.
migros-is-ilanlari
Migros 12 Bin Kişi Alacak

Bu çerçevede, Yonca marketlerini bünyelerine kattıklarını anımsatan Tort, toplam 15 bin 500 metrekare satış alanına sahip 18 mağazanın 11'inin Tansaş, 7'sinin Migros markasıyla 2 günde hizmete girdiğini kaydetti.
''Hedefimizi Türkiye'de yaşayan herkesin en az bir kez Migros Grubu mağazalarından içeri adım atması olarak belirledik'' diyen Tort, bunun için de Türkiye'deki her müşterinin ayağına gitmeye, yaygınlaşma stratejileri paralelinde hızla yola devam etmeye kararlı olduklarını, her markalarını müşteriye daha da yakınlaştıracaklarını, Yonca mağazalarını Migros ve Tansaş olarak bünyelerine katmış olmalarının da bu söylemi hayata geçirme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olduğunu bildirdi.
Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu olumsuz ekonomik ortama rağmen Migros Türk olarak yatırıma, istihdama, yeniliklere devam ettiklerini ifade eden Özgür Tort, özellikle böyle zamanlarda adımların plan ve hesapla atılmasının önemine dikkati çekerek, büyümeye, verimlilik ve teknolojiyle destek olunmazsa, ek kaynak sağlanmazsa krizin fırsata dönüşemeyeceğini anlattı.
Olumsuz ekonomik şartların her şirketi olduğu gibi Migros Türk'ü de düşündürdüğünü belirten Özgür Tort, şöyle konuştu:
''Hesaplarımızı sürekli gözden geçiriyoruz. Her zaman yakından takip ettiğimiz verileri esnek yapımızla şimdi her an yeni baştan inceliyoruz. Migros'un bu büyüme planına ve müşterilerimize her gün ilave olarak sunacağımız avantajlara verimlilik

Usta öğreticilerden MEB'na dilekçe

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                   ANKARA
  31.07.2008.Tarihli ve 5797  kanun No ile yürürlüğe girecek olan SSK maddeleri, yıllardır  Halk Eğitim Merkezlerinde Ücretli Statüsü ile çalışanların sorunlarını azaltacak ve 30 Gün üzerinden ödenecek SSK primleriyle  sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını elde edeceklerdir.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışma koşullarında yapılacak düzenlemeler Ücretli Usta Öğreticiyi mağdur etmeyecek şekilde hazırlandığı takdirde Halk Eğitim Merkezlerinde çok daha verimli ve başarılı çalışmalar yapılacaktır.Yıllardır deneyimli çalışan ve her branşta kendini kanıtlamış Usta Öğreticilerin Sosyal ve özlük haklarındaki düzenlemeler çalışanı olumlu motive edecek ve yetişkin eğitimi daha kaliteli sunulacaktır.
Usta Öğreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi ,Şube ve Temsilcilerimizle birlikte 1998 yılından itibaren sorunlarımızı ve taleplerimizi her platformda dile getirdik.Ne yazık ki bu güne kadar hiçbir düzenleme yapılamadı ve sorunlarımıza çözüm getirilemedi.
 30 Gün üzerinden ödenecek SSK primlerimiz ve  çalışma koşullarımızda yapılacak düzenlemeler  ile birlikte aşağıdaki taleplerimizin  dikkate alınmasını bilgilerinize sunarız.
 TALEPLERİMİZ:
1-Görevlendirmelerde daha önceki yıllarda çalışanlara öncelik hakkı.
2-10 aylık çalışma dönemi(Eylül Haziran)
3-Eylül ayında usta öğreticinin alan taramasında görevlendirilmesi.
4-İşsizlik sigorta priminin kesilmesi.
5-İl içi ve il dışı eğitim seminerlerine tabi olmak.
6-Görevlendirmelerde liyakat esasına dikkat edilmesi.
7-Görevlendirmelerde süreklilik.
8-Resmi ve Dini bayramlarda ücretlerin kesilmemesi.
      Sorunlarımızın çözümlenmesinde  şimdiye kadar göstermiş olduğunuz hassasiyete tüm usta öğreticiler adına şükranlarımızı sunuyor,aynı duyarlılığı taleplerimiz içinde göstereceğinizi umuyoruz. 
                                                                                                  
SAYGILARIMIZLA
  Yönetim Kurulu a.
         İlminur YİĞİTOĞLU

SGK aylıkları 1 ayda bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, bu yılın SGK açısından atılım ve gelişme yılı olacağını belirterek, 2010 yılından itibaren emekli aylıklarını bir hafta içinde bağlamak için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

SGK Başkanı Fatih Acar, yaptığı açıklamada, geçen yıl TBMM'de kabul edilen ''5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Sağlık Reformu'' yasasının yürürlüğe girmesinin ardından SGK'nın teknolojik altyapısını tamamladıklarını bildirdi. Fatih Acar, bu yıl, SGK reformunun tüm hükümlerinin daha sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için çok yoğun bir çalışma temposu içinde olacaklarını vurguladı.

Geçmiş dönemlerde emekli aylıklarının bazı zaman 6-7 ayda, kimi zaman da ancak bir yılda bağlanabildiğine dikkati çeken SGK Başkanı Fatih Acar, bu yıl bütün ünitelerde emekli aylığı bağlama süresini bir ayın altına indireceklerini kaydetti. Acar, şöyle konuştu:

''2010'da vatandaşlarımızın aylıklarını bir haftada bağlamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili teknolojik altyapıyı kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bilgisayar sistemine, özellikle eski dönemlere ilişkin bilgi girişleri yapılamadığı için aylık bağlama süresi çok uzuyordu. 4-5 yerde sigortalı çalışanlar için çalıştıkları yerlere yazı yazıyorduk. Özellikle 1974 öncesi dönemi ile ilgili bilgi girişleri çok büyük oranda yapılmayan illerimiz var. Bu sene bu illerde bilgi girişlerini hızlandırıp, elektronik ortamda bilgiye rahat ulaşabilirsek aylık bağlama süreleri de azalacak.''

-KAYIT DIŞI MÜCADELE BİRİMLERİ-

Kayıt dışılığın Türkiye'nin en büyük sorunlarından olduğunu ifade eden Acar, SGK olarak bununla mücadele etmek için yeni çalışmalar yaptıklarını bildirdi. 2009'un kayıt dışılıkla mücadele yılı olacağını anlatan Acar, şöyle devam etti:

''Bu yıl kayıt dışılıkla mücadelede çok önemli çalışmalar yapacağız. Reform yasalaştıktan sonra yaklaşık 250 bin kişiyi kayıt altına aldık. Bu çok büyük rakam. SGK tarihinde böyle bir çalışma görülmedi. 5510 Sayılı Yasanın bize tanıdığı imkanlar var. Ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesi var. Kamu kurum ve kuruluşlarına SGK'ya bilgi verme zorunluluğu getirdik. 15 kurum ve kuruluştan bize gelen binlerce, milyonlarla bilginin kurumumuz tarafından değerlendirilmesi sonucu sadece bankalardan gelen bilgilerle 200 bin kişi kayıt altına alındı. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgilerle, Kimlik Bildirim Kanunu çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'Ndan verilen listelerle Alo 170 ihbar hattından gelen bilgileri de sayarsanız son 6 ay içinde 250 bin kişi kayıt altına alınmış oldu.''

Bunun son derece önemli sonuç olduğunu vurgulayan Acar, kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek bilgileri 2009 yılında iyi değerlendirerek kayıt dışılığın önemli oranda kaldırılacağı bir dönemin başlayacağını belirtti.

Acar, ''Bu yıl 'Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerini üç büyük ilimizde faaliyete geçirmiş olacağız'' dedi.

Esbaş iletişim

 ESBAŞ : ege serbest bölgesi iletişim için tıklayınız.

Ege serbest bölgesinde yapılacak 5 fabrikada istihdam edilecek 3 bin işçi ilanımızdan sonra bize gelen esbaş mesajlarını yukardaki adresteki forma yazabilirsiniz.

3 bin kişiye iş

300 kişiye iş : İzmirde 5 yeni fabrika kurulacak ve bu fabrikalara 3000 kişi iş başvurusu nda bulunabilecek. 3 bin kişinin alınacağı fabrikalar kriz ortamında ilaç gibi olacaktır.

İzmir'de, aralarında ABD otomotiv yan sanayi devi Gates, Türk-Hollanda ortaklı Kapadokya Tekstil ve İtalyan otomotiv elektroniği şirketi Eldor'un da bulunduğu 5 firma, fabrika kurma kararı aldı.

Yatırımların 2010 yılına kadar 3 bin yeni istihdam yaratacağı belirtildi.

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Tuncer, 2004 yılında kaldırılan serbest bölgelere vergi avantajlarının yeniden sağlanması ve yurt dışında yaptıkları tanıtım çalışmalarının bir sonucu olarak uzun süredir görülmeyen büyüklükte yatırımlar almaya başladıklarını dile getirdi.

Tuncer, bölgede halen 75'i yabancı 300'e yakın firmanın 14 bin 500 kişi istihdam ederek yıllık 3,8 milyar dolarlık ticaret hacmi yarattığını, bu firmalardan 8'inin 2008 yılı içinde kapasite artırma yatırımlarına başladığını bildirdi.

Bölgeye yatırımcı çekmek amacıyla ABD, Avrupa ve Çin'de uzun süredir tanıtım çalışması yürüttüklerini, bu çalışmalara Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın yaptığı çalışmaların da eklenmesiyle somut sonuçlar almaya başladıklarını dile getiren Tuncer, bölgede 2009 ve 2010 yılları için yatırım hareketliliği beklediklerini söyledi.

Tuncer, bölgede yatırım yapması kesinleşen şu anda 5 firmanın bulunduğunu, yakın dönemde yeni firmaların da buna ekleneceğini, sıcak takipte olan 217 şirketle yazışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yatırımı kesinleşen firmalar hakkında bilgi veren Tuncer, şöyle konuştu:

“ABD'li otomotiv şirketi Gates, uzun bir süredir yatırım alanı arıyordu. Bizden önce değişik ülkeleri ve Türkiye'de başka bölgeleri incelemişler. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın yönlendirmesiyle ESBAŞ'ı inceledikten sonra hemen yatırım kararı aldılar. Dünyada 11 ülkede yatırımı bulunan Gates, İzmir'deki fabrikasında motor gömleği ve piston üretimi yapacak, üretimini Avrupa, Ortadoğu ve ABD'ye ihraç edecek. Firma ilk etapta 500 kişiyi istihdam edeceğini belirtti.

Bölgede iki yıl önce küçük bir yatırım yapan Türk-Hollanda ortaklı Kapadokya Tekstil de katma değeri yüksek bir üretim gerçekleştirmek üzere yatırım kararı aldı. Yeni yatırımla 250 olan istihdamını binin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Otomotiv kablo sistemlerini üreten İtalyan Eldor ise üretim alanını geliştirmek üzere yeni makine parkı kuruyor. Halen 500 çalışanın bulunduğu Eldor'un yeni yatırımla bunu iki katına çıkaracağı hesaplanıyor. Bölgede ayrıca makine sektöründen Keller Vardarcı, mobilya sektöründen Baykal Mobilya şirketleri yatırım yapacak. Bu yatırımlarla 5 firma 3 bin kişilik yeni istihdam yaratacak. Geçen yıl kapasite artıran firmalarla birlikte 2010 yılı ortalarında 20 bin çalışan sayısına ulaşmayı umuyoruz. Bölge içinde 35 bin kişiyi istihdam edebilecek yatırımlara imkan veren arazi var. Bunu mümkün olan en kısa sürede doldurmaya çabalıyoruz.”

“KRİZE RAĞMEN”

Tuncer, doğrudan yabancı yatırım çekme açısından en başarılı bölge olduklarını, ülkedeki 20 serbest bölgede istihdam edilen 40 bin çalışanın yaklaşık üçte birini Ege Serbest Bölgesi'nin karşıladığını ifade etti. Tuncer, krize rağmen son dönemde artan yabancı yatırımcı ilgisini iyi yönetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bölgede istihdam yaratmayan bazı yatırımları geri çevirdiklerini, yüksek teknolojiye dayanan ve katma değeri yüksek üretimleri çekebilmek için özel çaba sarf ettiklerini dile getiren Tuncer, Çin'den bazı firmaların yatırım için geldiğini, ancak krizin bu ülkeyi etkilemesi nedeniyle şu anda bu konuda mesafe alınamadığını dile getirdi.

Tuncer, Türkiye'nin krizde fırsat arayan yatırımcılar için artık bir “fırsatlar ülkesi” olduğunu, ancak bunun için sabırlı ve istikrarlı biçimde kendini tanıtmaya devam etmesi gerektiğini dile getirerek, “Yabancı yatırım çekme yarışında daha önce geride olduğumuz Doğu Avrupa ülkelerine göre son dönemde daha avantajlı hale geldik” dedi.

Krizin etkisiyle artık Avrupa ülkelerinin, fabrikaların başka ülkelere taşınmasını engellemeye çalıştığına dikkat çeken Tuncer, “Hollandalı bir firma ülkesindeki fabrikayı söküp bölgemize taşımak istiyordu. Ancak hükümet aldığı bir kararla, fabrikaların sökülmesini devlet iznine bağladı. Almanya'da da teşvikle yapılmış fabrikaların taşınması halinde devlet teşvikleri geri isteme kararı aldı” diye konuştu.

İZMİR'İN AVANTAJI

İzmir'de yetişmiş insan gücünün bulunması, ulaşım olanaklarının iyi olması ve altyapının yeterliliğinin büyük avantaj teşkil ettiğini dile getiren Tuncer, “Yeni dönemde bu avantajlarımızı kullanarak ön plana çıkacağız. Serbest bölgelerde yatırım yapan şirketlere sağlanan vergi muafiyetleri 2004 yılında kaldırılmamış olsaydı şu anda çok daha iyi seviyede olacaktık. Yatırımcı şirketlere vergi avantajı getiren yasal düzenleme Kasım ayında çıktı. Yönetmeliklerin henüz çıkmaması nedeniyle bunu tanıtımlarımızda kullanamıyoruz” dedi.

Tuncer, çalışanların gelir vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için şirketlerin en az yüzde 85 ihracat yapma şartı arandığını, yeni yasal düzenlemeyle bu oranın Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 50'ye düşürülebileceğini ifade ederek, yasa çıkalı 4 ay olmasına rağmen bu konuda bir düzenleme yapılamadığını kaydetti.

Yatırım çekebilmek için siyasi ve ekonomik istikrarın yanında bürokratik istikrara da ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Tuncer, “Bir genel müdür değişince tüm kurallar değişiyor. Bunu yatırımcılara anlatmamız çok zor” diye konuştu.

Mustafa Kemal üniversitesi akademik personel alımı

10 Şubat 2009 tarih ve 27137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize ait ilan metni iptal edilmiş olup, Üniversitemize kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre alınacak öğretim üyelerine ait yeni  ilan metni aşağıya çıkarılmıştır.
Duyurulur.
BİRİMİ Ünvanı Der. Adedi Niteliği
İKT.İDARİ BİL.FAK.
Kamu Yönetimi
Yönetim Bilimleri Doç. 1 1 Yeni kamu yönetimi anlayışı üzerine doktora yapmış olmak
İşletme        
Muhasebe ve Finansman Prof. 1 1 Muhasebe alanında çalışmış olmak
FEN-EDEBİYAT FAK.
Fizik
Katıhal Fiziği Doç. 1 1 İnce metal filmlerde giant magnetorezistans konusunda doktora yapmış olmak
Arkeoloji        
Protohis . ve Önasya Ark. Doç 1 1 Kilikya, Doğu Anadolu ve Kafkasya kültürleri üzerine çalışmış olmak
MÜHENDİSLİK
Petrol ve Doğalgaz Müh.        
Sondaj ve Kuyu Değer. Doç 1 1 Kaya ve zemin mekaniği, genel jeoloji, sondaj tekniği ve yer altı suları ile yapı malzemeleri konularında çalışmış olmak
VETERİNER
Vet . Hek . Temel Bilimler
Biyokimya Prof. 1 1 Hücre içi sinyal iletişim mekanizmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak
Anatomi Doç 1 1 Kanatlıların arter sistemleri üzerine doktora yapmış olmak
TIP FAK.
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anes . ve Reanimasyon Prof. 1 1 Obstetrik anestezide deneyimli olmak
Patoloji Prof. 1 1 Serviks kanserlerinin human papilloma virus ile ilişkisi üzerine çalışmış olmak
Dahili Tıp Bilimleri        
Kardiyoloji Prof. 1 1 Kardiyak görüntüleme alanında yurtdışı araştırma tecrübesi olmak

Sakarya üniversitesi öğretim elemanı alımı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden :
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Doçentlik belgesini veya noterden onaylı suretini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
İLGİLİ BİRİM PROFESÖR DOÇENT Y.DOÇENT
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ      
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü      
Elektronik Anabilim Dalı 1    
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü      
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı   1  
İnşaat Mühendisliği Bölümü      
Geoteknik Anabilim Dalı 1    
Hidrolik Anabilim Dalı     1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ      
Felsefe Bölümü      
Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı   1  
Kimya Bölümü      
Analitik Kimya Anabilim Dalı   1  
EĞİTİM FAKÜLTESİ      
Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği Bölümü      
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı     1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ      
İktisat Bölümü      
İktisat Teorisi Anabilim Dalı 1    
İktisat Politikası Anabilim Dalı   1  
Uluslararası İlişkiler Bölümü      
Devletler Hukuku Anabilim Dalı 1    
İşletme Bölümü      
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı     1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ      
Temel İslam Bilimleri Bölümü      
Tefsir Anabilim Dalı     1
DEVLET KONSERVATUVARI      
Türk Halk Oyunları Bölümü      
Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı     1
SAĞLIK YÜKSEKOKULU      
Hemşirelik Bölümü      
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı   1  
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
İLGİLİ BİRİM Y.DOÇENT
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 1

GELİR UZMANLIĞI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİBüro Memur Sen' Sorunun çözümü için aşağıdaki tekliflerde bulundu

1-) 2006 ve 2007 yıllarında yapılan sınavlarda 70 ve üzeri puan alıp atanamayan tüm çalışanların atanabilmesi için; TBMM’de 1/676 Esas Numarası ile gündeme alınan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı metnine, 5345 sayılı GİB Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanunun Geçici 3. maddesinde gerekli değişiklik eklenmesi,
2-) Anılan kanunla, 5345 sayılı GİB Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanunun 29. maddesi üçüncü fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik metnindeki, öğrenim alanı şartından vazgeçilmeli, 2 yıllık mezunların da bir defaya mahsus olmak üzere Gelir Uzman Yardımcısı olarak atanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeyi sağlaması, gerekmektedir.
3-) Başkanlık 5345 sayılı GİB Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanunda öngörülen 5 yıl ve 3 sınav hakkı yönündeki düzenlemeyi değiştirerek ihtiyaç duydukça sınav açmaya devam etmelidir.

19 şubat 2009 resmi gazete

19 şubat 2009 resmi gazetesi
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
TÜZÜK
 
TEBLİĞLER

Öğretmen atamaları bizde tavan yaptı

Bakan Çelik öğretmen atama Ak parti döneminde tavan yapmıştır hatta eğitimde en köklü adımların atıldığını en çok dersliğin kendi dönemlerinde yapıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, şu anda okullarda görev yapan her 3 öğretmenden birinin AK Parti hükümeti döneminde atandığını söyledi. Hükümetin en önemli görevinin vatandaşın mutluluğunu sağlamak olduğunu dile getiren Bakan Çelik, "Kar, kış, soğuk demeden vatandaşın ayağına hizmet götürmekten mutluluk duyarız." dedi.

Açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Konya'nın Kulu ilçesine gelen Bakan Çelik, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Merkez İlköğretim Okulu açılışına katılmak üzere Anıt Meydanı'ndaki tören alanına gelen Çelik, burada bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'de çok büyük değişim hamlesi yaşandığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı, bu hamlenin eğitim alanında da kendini gösterdiğini bildirdi. 2003 yılından beri Milli Eğitim bütçesinin her zaman 'bir numara' olduğunu belirten Çelik, "Şu anda okullarda geleceğimiz olan gençlerimizi yetiştiren her 3 öğretmenden birisi bizim iktidarımız döneminde atanmıştır. Eğitimde her 3 derslikten birisi bizim iktidarımız döneminde yapılmıştır. 6 yıllık iktidarımız döneminde 132 bin derslik yapılmış ve gençlerimizin hizmetine sunulmuştur. Bilgisayar laboratuarı olmayan okulumuz kalmamıştır. Okullarımızın yüzde 98,5'i hızlı internet hizmetinden yararlanıyor. Bu hizmetlerden Konya'da, Artvin'de, Gümüşhane'de bütün ülkede insanlarımız yararlanmaktadır.'' diye konuştu.

Hükümetin en önemli görevinin vatandaşın mutluluğunu temin etmek olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı, "İhtiyaç olduğu zaman kar, kış, soğuk demeden vatandaşımızın ayağına hizmeti götürmekten mutluluk duyarız." ifadesini kullandı.

İktidarları döneminde eğitim alanında önemli mesafeler aldıklarını kaydeden Çelik, Konya'nın da bundan nasibini aldığını anlattı. İktidara geldiklerinde Konya'da 33 genel lise bulunduğunu, kendi dönemlerinde ise açılan genel lise sayısının 35 olduğuna dikkat çeken Çelik şunları kaydetti: "Göreve geldiğimizde Konya'da 12 Anadolu Lisesi vardı, şu anda 21 Anadolu Lisesi var. 1 tane Anadolu Öğretmen Lisesi vardı 5 tane oldu. 1 Fen Lisesi vardı 2 tane daha yaptık. Konya, Türkiye'de 3 Fen Lisesi olan tek ildir. İletişim Meslek Lisesi, Adalet Meslek Lisesi, Spor Lisesi iktidarımız döneminde yapılan hizmetlerdendir. Hangi rakamı versem yüzde 100 yüz ile yüzde 50'lik bir artış görüyoruz. Yine okul öncesi okullaşma oranı Kulu'da yüzde 7 iken bugün bu oran yüzde 55'e çıkmıştır.''

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız'ın 'atom karınca' gibi çalıştığını söyleyen Bakan Çelik, Kulu'nun gurbetçi vatandaşların kendi memleketlerine gösterdiği ilgiden dolayı her geçen gün daha modernleştiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Çelik, Kulu Belediyesi tarafından yaptırılan 8 derslikli Merkez İlköğretim Okulu ve Kulu Lisesi'nin açılışını yaptı. Bakan Çelik, Kulu Lisesi'nden ayrılırken kendisine ilgi gösteren METEM Çok Programları Lisesi öğrencileri ile sohbet etti.

Çevre düzenlemesi yapılmayan okulda çamurlu zeminde bekleyen öğrencileri gören Çelik, Kulu İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık'a okulun çevre düzenlemesinin yapılması talimatını verdi. Çelik, çamur içinde kalan ayakkabılarını tahta parçası yardımıyla temizledi.

Daha sonra Kulu Belediyesi tarafından yaptırılacak Mevlana İlköğretim Okulu'nun temelini atan Çelik, buradan da Halk Ekmek Fabrikası ve AK Parti Konya Milletvekili Özkan Öksüz tarafından yaptırılan MÜTAŞ İlköğretim Okulunun açılış törenlerine katıldı.

Kırkpınar ilköğretim Okulu'nun açılışını da yapan Bakan Çelik, burada gazetecilerin sorusunu cevapladı. Çelik, Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı ''Sarı Gelin'' isimli belgeselin okullarda yayınlanmasıyla ilgili bir soru üzerine, ''Basında çıkan haberlerle ilgili bugün Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimiz kamuoyuna bir açıklama yapacak. Burada bir açıklama yapmayacağım. Konuyla ilgili genelge yok'' dedi.

Açılış ve temel atma törenlerine, Konya Vali Yardımcısı Nevzat Dalkıran'ın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekilleri Ayşe Türkmenoğlu, Özkan Öksüz ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. (CİHAN)

Emekli maaşına haciz uygulaması kalkıyor

Hükümet 8 milyon emeklinin kredi kartı ve bireysel krediler gibi borçlar nedeniyle maaşlarına haciz konulması uygulamasınu kaldırıyor. TBMM’de görüşülmekte olan yasa tasarısı eğer kabul edilirse maaşları haciz altında olan emekliler bu sorundan kurtulucak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93′üncü maddesi emekli maaşlarının nafaka ve emeklinin isteği dışında haczedilemeyeceği hükmünü düzenliyor. 5510 sayılı yasa onaylanırsa emeklilerin onayı olmaksızın maaşlarının hiç bir şekilde haciz edilemeyecek.

Trakya üniversitesi akademik personel alacaktır

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Uzman alınacaktır.
BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR
- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
- Uzman kadrolarına başvurularda; Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.
- kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
ÖZEL ŞARTLAR
UZMAN
- İlgili dalda Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Uzman kadrolarına başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.
Adaylar başvurdukları birim/bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerini Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile yapabileceklerdir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.) Dilekçeleri ekine; lisans diploması, Uzmanlık belgesi, lisans not ortalamasını gösterir transkript, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraf, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.
  Biyokimya dalında Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 04 Mart 2009
  Kardiyoloji dalında Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 04 Mart 2009
  Enfeksiyon Hastalıkları dalında Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 04 Mart 2009
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 04 Mart 2009
  Nöroşirürji dalında Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 04 Mart 2009
  Anesteziyoloji dalında Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 4 04 Mart 2009
  İç Hastalıkları dalında Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 2 04 Mart 2009

Sağlık bakanlığı eczacı ve dişçi alımı

Sağlık Bakanlığı dişçi ve sağlık bakanlığı eczacı alımı : sağlık bakanlığı sözleşmeli personel kapsamında kura ile 501 eczacı ile 888 diş hekimi alacak.

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, teşkilatta hizmet veren sağlık birimlerinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere kura ile 501 eczacı ve 888 diş hekiminin alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, başvuruların 20 Şubat Cuma gününe kadar www.yenipbs.saglik.gov.tr adresinden yapılabileceği kaydedildi.

Er-Dil tekstil 100 işçi bulamıyor

Kastamonu er-dil tekstil iş başvurusu yapacak eleman bulamıyor. er-dil tekstil sahibi Ahmet Topçu fabrikasında çalıştırmak üzere 100 işçi bulamadığını, gerçekten çalışmak isteyenlerin iş başvurusu yapmasını istedi.

Kastamonu'da ilk tekstil firması olan Er-Dil Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi Ahmet Topçu, çalıştıracak işçi bulamadığını söyledi. Fabrikasında 100 kişi daha çalıştırmak istediğini belirten Topçu, "İşsizlik var diyorlar ama işçi yok. 20-30 yaş arası bayan-erkek gelsin 100 kişi daha çalıştırabilirim. Vasıflı olması önemli değil. Ben öğretirim, ancak vatandaşlarımızın mesleğe olan bakışları zayıf. Kastamonu merkezde ve Taşköprü ilçemizde iki fabrika, ekonomik kriz yaşadığı için faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu fabrikada çalışan işçiler nerde ? Kimse gelip iş başvurusunda bulunmuyor. İş var ama insana göre iş bakıyoruz. İşe göre insan değil. Vatandaş masabaşı iş istiyor. Ben 120 kişi çalıştırıyorum ama yerine göre makine başına geçip iş yapıyorum ya da koli taşıyorum. Bu düşüncelerden kurtulmamız lazım" şeklinde konuştu.

Bir çok tekstil fabrikasının kapandığını, kapanmayanların ise işçi çıkarmaya başladığını belirten Ahmet Topçu, yerinin müsait olması halinde 120 kişinin çalıştığı iş yerinde 100 kişi daha istihdam edebileceğini belirtti. Topçu, şunları ifade etti:

"Ben şu anda ekonomik krizden sıkıntı yaşıyorum. Ama bunlar benim işimle alakalı değil. Bir çok tekstil fabrikası kapanırken ya da işçi çıkartırken, biz aksine mekan müsait olduğu takdirde 100 kişi daha çalıştıracak durumdayız. Şu anda 2009'un 8'inci ayına kadar doluyuz. Bizimle çalışmak isteyen ve görüşmekte olduğumuz müşterilerimiz var. Yaşanan ekonomik krizden dolayı paralarımızın geç ve ağır gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşadığımız doğrudur. Ancak, Türkiye'de kriz bahane ediliyor. Bir memurun veya işçinin krizle ne ilişkisi var. Biz eğer Türk milleti olarak birlik beraberlik içinde olsak bu krizden daha karlı çıkabiliriz. Ancak, bazı özel bankalar kendilerince aldığı kararları uygulamaya koyunca biz işverenler de sıkıntılı günler yaşıyoruz."

Emeklilere destek ödemesi istemi

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED) Genel Başkanı Kazım Ergün, ekonomik krizin en çok işsizleri ve emeklileri vurduğunu belirterek, krizin etkisini hafifletebilmek için bir defaya mahsus her emekliye 300 TL, evinde işsiz çocuğu olan her emekliye de 500 TL sosyal destek ödemesi istediklerini bildirdi.

Öğrenim kredisi başvurusunda son tarih

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (YURTKUR) öğrenim veya katkı kredisi almak isteyen öğrenciler 20 Şubata kadar başvuru yapabilecek.Öğrencilere öğrenim kredileri 13 Mart 2009 tarihinde ödenecek.

Kısa çalışma ödeneği 6 ay uzasın

Küresel kriz nedeniyle işsizliğin önüne geçmek için alınan önlemlerden kısa çalışma ödeneğinin süresinin 6 ay daha uzatılması için Bakanlar Kurulu’na yetki verildi.

İşsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik içeren tasarının birinci bölümünde yer alan 9 maddesi kabul edildi. Görüşmelerde AKP iki maddeyi önergeyle değiştirdi. 6 ay olan kısa çalışma ödeneğinin süresinin 6 ay daha uzatılması için Bakanlar Kurulu’na yetki verilen önergeye göre Bakanlar Kurulu’nun vereceği 6 aylık uzatma süresi işsizlik ödeneği süresinden düşürülecek.

Kabul edilen başka bir öngergeyle sağlık hizmeti sunucuları, sundukları hizmetlere ilişkin bir ay içinde düzenledikleri fatura ve ekindeki belgeleri, izleyen ayın 15’ine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edecekler. Fatura bedelinin tamamı, fatura teslim tarihinden itibaren 60 gün içinde sağlık hizmeti sunucularına avans olarak ödenecek. Fatura ve ekindeki belgeler üzerindeki incelemeler, teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde tamamlanarak, avans hesabı kapatılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile SGK’ya yapılan işçi bildirimlerini esas alacak. Böylece çoğunluk tespiti yapılan bildirimler üzerinden yapılacak.

İller gruplandırılacak

Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne çıkartılarak yatırımların teşvik edilmesine yönelik indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına imkan tanınacak. Bakanlar Kurulu, istatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosya-ekonomik gelişmişlik düzeyini dikkate alarak illeri gruplandırmaya ve gruplar itibariyle teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım, istihdam büyüklüklerini belirlemeye yetkili olacak.


Çelik: İşsizlik Fonu’ndan 244 bin kişi yararlanıyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ocak ayı sonu itibariyle 244 bin kişinin işsizlik sigortası ödeneği aldığını söyledi. 39 milyar 358 milyon liralık kaynağı olan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bugüne kadar 1 milyon 359 bin kişinin istifade ettiğini belirten Çelik, İstanbul’un 119 bin kişiyle işsizlik sigortası ödeneği alan illerin başında geldiğini bildirdi. Çelik, TBMM Genel Kurulu’nda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarının görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Küresel krizin dünyada istihdama ve üretime dönük çok ciddi tahribatı bulunduğunu anlatan Çelik, "Türkiye, gerek istihdam, gerekse üretim açısından krizden mutlak etkilenmektedir. Ama 5-6 yıllık istikrarlı programların uygulanması neticesinde, bu süreçten biz en az zararla çıkma çabasını gösteriyoruz" dedi.

Gerçek işsizlik %20

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, kasım 2007-kasım 2008 dönemleri arasında işsizlerin toplam sayısındaki artışın 939 bin, işsizlik oranının ise yüzde 20.1 olduğunu belirterek, işsizliğin gerçek boyutlarının gizlendiğini ileri sürdü.
TÜİK’in açıklamasının bir yıllık veri olarak değil, krizin üç aylık etkisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çelebi, Kasım 2007-Kasım 2008 dönemleri arasında işsiz sayısının 939 bin arttığını belirtti. Çalışma çağına giren (15 yaşını aşan), emek piyasasına yeni dahil olan kişi sayısının 757 bin kişi arttığını kaydeden Çelebi, "İstihdam edilen kişi sayısına 448 bin kişi eklendi. Buna karşılık işsiz sayısındaki artış 645 bin. Yani TÜİK’e göre 2008’de işsizler ordusuna 645 bin katıldı. Böylece resmi işsizlik oranı 2007’de yüzde 10.1 iken 2008’de yüzde 12.3 oldu. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise 2007’de yüzde 20’ken, 2008’de yüzde 24 oldu. TÜİK, işsiz olduğu halde iş aramayanları ve yılda birkaç ay çalışıp yılın büyük kısmını işsiz olarak geçirenleri, işsiz olarak kabul etmiyor."

Matematik öğretmenlerinin iş güçlüğü zammı

Türk Eğitim Sen  tarafından, matematik öğretmenlerine İş güçlüğü, Temininde Güçlük Zammı ödemelerinin yapılıp yapılmadığı hususunda tereddüde düşülmesinden bahisle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bilgi talep edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü gönderdiği cevabi yazıda, matematik dersi öğretmenlerine Temininde güçlük zammı ödemesinin yapılmadığını belirtmiştir. Ancak 05.02.2009 tarih ve 7493 sayılı yazı ile 05.05.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki I sayılı cetvelin (D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Bölümü Not A ve B’de geçen “Fen grubuna dâhil ders öğretmenlerine ibaresi “Matematik ve Fen Grubuna dâhil ders öğretmenlerine olarak” değiştirilmesi için Maliye Bakanlığına teklif yazısı göndereceklerini açıklamışlardır.

Türk Eğitim Sen, matematik öğretmenlerinin aleyhine olan Temininde güçlük zammı ödemeleri düzenlemesinin düzeltilmesi için gönderdiği yazının karşılığında, Bakanlığı yeni bir düzenleme yapmaya sevk etmiştir.

MEB'e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız

MEB'in Cevabi Yazısı İçin Tıklayınız

18 şubat 2009 resmi gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
 
TEBLİĞ

Üniversite mezunu hizmetlilere kadro

Hizmetlilere Memur Kadro Verilmesine Soğuk Bakmıyoruz
Ön lisans ve lisans mezunu çalışanların sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda hizmetli olarak görev yaptığına dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ Hizmetli kadrosunda olup lisans, önlisans mezunu bile olan çalışanlar var. Ayrıca bu kişilerin büyük bir çoğunluğu memur olarak kurumunda hizmet veriyor. Memurların yaptığı işi yapıyor. Bu kişilerin sayıları tespit edilerek hepsi için kadro açılıp memurluk hakkının verilmesini istiyoruz. Milli Eğitim bakanlığı hizmetlilere kadroyu verdi. Maliyede sağlık bakanlığının hizmetlilere kadro için bizden görüş almasına gerek yok diyor. Hizmetlilere bu kadroların bir an önce tanınmasını istiyoruz dedi.
Hizmetlilere memur kadrosu verilmesine soğuk bakmadıklarını kaydeden Müsteşar Nihat Tosun “ sağlık bakanlığında ne kadar lise,ön lisans ve lisans mezunu hizmetli var bunların sayısını bir tespit edelim. Bu kişilerin eğitimlerinin karşılıklarını almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda soğuk davranmayız” şeklinde konuştu.

Tarım ve köyişleri bakanlığı tercih kılavuzu yok oldu

 Bugun öğleden sonra tarım ve köyişleri bakanlığı 2009/2 sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu yayınlamıştı fakan ne oldu ise akşam saatlerinde kılavuz ösym sitesinden kaldırıldı. tüm memur adayları, genç ziraat mühendisleri acaba yeni kadrolarmı eklenecek yoksa eksiltilecekmi diye internet başında nöbet tutmaya başladı. ösym'den tercih kılavuzu hakkında hala bir açıklama yapılmadı.

Bakanlık maaşları yükseltmek istiyor

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu üyeleri sağlık bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun’u ziyaret etti.
Yapılan görüşmede sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirilerek çözüm istendi. Sağlık çalışanlarının döner sermayelerinin emekliliğe yansımadığına dikkat çeken ve aldıkları maaşların düşük olduğunu vurgulayan Türk sağlık-sen genel başkanı Önder kahveci “ Hekim dışı personellerden çok düşük döner sermaye alanlar var. Ek ödemeden daha az döner alıyorlar. Ayrıca sağlık çalışanlarının maaşları polisin, öğretmenin maaşından geride kaldı. Döner sermaye emekliliğe yansımadığı için emeklilikte daha düşük ücret alacaklar. Türk Sağlık-sen olarak sağlık çalışanlarının en büyük sorun olarak gördükleri bu meselenin çalışanlar lehine bir an önce çözülmesini talep ediyoruz” dedi.
Sağlık çalışanlarının maaşlarının düşüklüğünün önüne geçmek için çözüm yolu aradıklarını kaydeden Müsteşar Tosun “ Bu konu ile ilgili bir süreç başlattık. Sağlık çalışanlarına personelin maaşlarının yükseltilmesi için çalışıyoruz. Bu personellerin diğer kurumlardaki eş değerleri ne kadar maaş alıyor, onları araştırıyoruz ve karşılaştırmasını yapıyoruz. Bu konuda maliye bakanlığı ile çalışarak eşdeğerlerini çıkarıyoruz. Bu konuda bizde hassasız çalışanların maaşını yükseltmek istiyoruz. Sağlık çalışanlarının maaş bakımından polis, öğretmen gibi diğer personellerin gerisine düştüğü bir gerçektir. Bu konuya müdahiliz. Çalışanların maaşlarını artırmak için maliye ile görüşmelere devam ediyoruz. Türk Sağlık-Sen olarak sizde bu konuda diğer kurumlarda eşdeğer personelin aldığı ücretleri araştırın birlikte bir veri ortaya koyalım.”dedi. Müsteşar ayrıca denge tazminatından düşük döner sermaye alan personelin mağduriyetinin giderilmesi için maliye Bakanlığına başvuru yaptıklarını da belirtti.
Genel Başkan Önder Kahveci’de bu konuda bir hazırlık yaptıklarını hazırlayacakları raporu en kısa zamanda kendilerine teslim edeceklerini kaydetti.
Hizmetlilere Memur Kadro Verilmesine Soğuk Bakmıyoruz
Ön lisans ve lisans mezunu çalışanların sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda hizmetli olarak görev yaptığına dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ Hizmetli kadrosunda olup lisans, önlisans mezunu bile olan çalışanlar var. Ayrıca bu kişilerin büyük bir çoğunluğu memur olarak kurumunda hizmet veriyor. Memurların yaptığı işi yapıyor. Bu kişilerin sayıları tespit edilerek hepsi için kadro açılıp memurluk hakkının verilmesini istiyoruz. Milli Eğitim bakanlığı hizmetlilere kadroyu verdi. Maliyede sağlık bakanlığının hizmetlilere kadro için bizden görüş almasına gerek yok diyor. Hizmetlilere bu kadroların bir an önce tanınmasını istiyoruz dedi.
Hizmetlilere memur kadrosu verilmesine soğuk bakmadıklarını kaydeden Müsteşar Nihat Tosun “ sağlık bakanlığında ne kadar lise,ön lisans ve lisans mezunu hizmetli var bunların sayısını bir tespit edelim. Bu kişilerin eğitimlerinin karşılıklarını almaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda soğuk davranmayız” şeklinde konuştu.
TÜRK SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ'NİN MÜSTEŞAR NİHAT TOSUN'A SUNDUĞU RAPORDA YER ALAN HUSUSLAR
1-Hizmetli personelin memur kadrosuna geçirilmesi ve özel hizmet tazminatlarının arttırılması,
2- 4924 sayılı Kanuna ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi,
3-a) Hizmetli, memur ve tabip dışı sağlık personelinin döner sermaye oranlarının % 150’ den % 250’ ye çıkarılması,
b) Toplum sağlığı merkezleri ile sağlık ocaklarında görev yapan personelin döner sermaye oranlarının yükseltilmesi,
c) Denge tazminatından düşük döner sermaye alan personele döner sermaye gelirlerinden ödeme yapılabilmesi için il teşkilatlarına kaynak aktarılması,
d) Kanuni izin sürelerinde ve raporlu hallerde döner sermaye kesintisi yapılmaması hususunda düzenleme yapılması,
e) Döner sermaye gelirlerinin emekli aylığına yansıtılması için TC Emekli Sandığı Kanunun 15. maddesinde düzenleme yapılması,
f) Vekil ebe, hemşire ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personele döner sermaye ödenmesi hususunda düzenleme yapılması,
4- Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin günlük mesai saatlerinin 8 saate düşürülmesi, nöbet ve icap nöbeti tutan tüm personele (sözleşmeli personel dahil) nöbet ücreti verilmesi ve söz konusu nöbet ücretinin günümüz şartları göz önüne alınarak yükseltilmesi yönünde başlatılan yasal düzenleme çalışmalarının bir an önce tamamlanması,
5- Aile Hekimliğinde görev yapan personelden sözleşme mukabilinde pul parası adında yapılan kesintinin kaldırılması,
6- Aile Hekimlerinin görev alanları dışında adli tabiplik ve hastanelerin acil hizmetlerinde görevlendirilmemesi yönünde il sağlık müdürlüklerinin uyarılması,
7- Aile sağlığı elemanı sayısının 2’ye çıkarılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin aile hekimliğinde görevlendirilebilmesine dair düzenleme yapılması,
8- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan şoförlere VHKİ kadrosu verilmesi,
9- Sağlık Meslek Lisesi mezunu Acil Tıp Teknisyenlerine, Açıköğretim Fakültesi ile diyalog kurularak Acil Yardım Teknikerliği unvanı ile ön lisans hakkı verilmesi,
10-Mazeret nedeni ile naklen atananlardan bir yıl geçtikten sonra mazeretleri ortadan kalkan personelin bakanlıkça resen atanmasına cevaz veren ilgili yönetmelik hükmünün personelin mağduriyetine neden olmayacak şekilde değiştirilmesi,

Emekçi ile işveren farklı vergilendirilmeli

Vergi vermek her vatandaşın görevidir ve kutsaldır. Herkes kazancı üzerinden vergilendirilmedir. Çalışanlar da, bu mantık çerçevesinde kazancı vergilendirilerek vatandaşlık görevini ifa etmektedir. Çünkü devlet vergilerle ayakta durmakta, işleyişini vergi gelirleriyle sürdürmekte, hizmet görevini vergiler sayesinde sağlamakta; sosyal devlet olma özelliğini vergilerle yerine getirmektedir. Bu sebeple devletin vergi alması elbette meşru bir uygulamadır. Verginin tabana yayılması ve bütün kazançların vergilendirilmesi, devletin görevlerini yerine getirmede önemli bir uygulamadır. Çalışandan alınan vergiler de bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Devlet vergi alırken, kamu çalışanlarını diğer vergi mükellefleriyle aynı tutmamalı; emekçiyle işverene ayrı vergilendirme oranları uygulamalıdır. Devlet, çalışanların 2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere tarifeyi şöyle belirlemiştir:

 -8.700 TL’ye kadar yüzde 15,

-22.000 TL’nin 8.700 TL’si için 1.305 TL, fazlası yüzde 20,

-50.000 TL’nin 22.000 TL’si 3.965 TL, fazlası yüzde 27,

-50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.525 TL, fazlası yüzde 35.

 Bu vergilendirme oranlarına baktığımızda ¼’ünde görev yapan ve Ocak 2009’da yüzde 4 oranında zam alan bir öğretmen 1.598 TL maaş almaktadır. Yılın ikinci yarısında ise maaşı 1.618,77 TL olmaktadır. Bu öğretmen, vergi matrahı 8.700 TL’ye ulaşıncaya kadar yüzde 15 oranında, toplam 41.41 TL; vergi matrahı 8.700 TL’yi geçtikten sonra vergi oranı yüzde 20’ye çıkmakta ve toplam 86.36 TL vergi ödemektedir. Ayrıca ayda 60 saat ek ders alan bir öğretmen yaklaşık 96.28 TL ek ders vergisi ödemektedir. Ek dersler de matrahın hesaplanmasına katılmaktadır. Ek ders ve maaş vergileri toplanınca, vergi diliminden dolayı aylık toplam 182.67 TL fazladan vergi ödenmektedir. Verginin yüzde 20’lik dilimine bu öğretmen Ağustos ayında ulaşmakta, dolayısıyla maaşın, 6 ay sonra almış olduğu yüzde 4’lük zammın vergi yoluyla yüzde 2.5’ini geri ödemektedir. Böylelikle zam gelse bile vergi dilimine girmesi dolayısıyla maaşında düşme yaşanmaktadır. Aslında bu yanlış uygulamaya tüm eğitim çalışanları maruz kalmaktadır. Hizmetli, memur, teknisyen, şef, öğretmen, eğitim uzmanı, okul müdürü, şube müdürü ve diğer yönetici ve çalışanların hepsi aynı vergi oranlarından vergilendirilmektedir. Ancak bazıları vergi matrahından dolayı erken kapsama alanına girmektedir.

Çalışanlar, esnaf ve ticaret erbabı gibi değerlendirilmemelidir. Ticaret yapanlar, yaptıkları harcamalar ve yatırımlar vergi dışında tutularak gelirleri üzerinden vergiye tabi tutulurken, çalışanlar ne kadar maaş alıyorsa, o kadar miktarın üzerinden vergilendirilmektedir. Bu durumda çalışanlar devletin vergi yükünü çekmektedir. Bu yükün azaltılması gerekir. Çalışanların, çalıştıkları alanla ilgili de harcamaları vardır. Öyle ise, bu giderleri çıktıktan sonra vergilendirilmelidir.

 Çalışanlar bu uygulamayla mağdur edilmektedir. Yapılması gereken şey, çalışanların yüzde 15’lik vergi dilimi değişmeden tek bir vergi oranına tabi tutularak, kayba uğramaları ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü Ocak ve Temmuz ayında verilen maaş zammının büyük bir kısmı, ikinci vergi dilimine girdiğinden, yılın ikinci yarısında vergiye gitmektedir.

Yüzde 15’lik vergi dilimini sabit tutarak, çalışanların kazançlarını vergilendirmek, emek bakımından adaletin tesisidir.

Halil ETYEMEZ
Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri

Garanti personel alımı - garanti bankası eleman alacak

Garanti bankası personel alımı yapacaktır , garanti bankası bu yıl içinde şubelerinde çalıştırmak için 354 adet personel alacağını duyurdu.

Garanti Bankası, sponsorluk, elektrik, su gibi masraflardan tasarruf ederek büyüme planlarını sürdürecek. Genel Müdür Ergun Özen, bu yolla 200 milyon dolarlık kaynak yaratacaklarını belirtirken, 35-50 şube açıp 354 civarında eleman alacaklarını açıkladı.
Garanti bankası iş ilanları
FRANSIZ Kalkınma Ajansı’na bağlı Proparco’dan 50 milyon Euro’luk kredi alarak bunu ’temiz enerji’ye ayıracak olan Garanti Bankası, 2009 planlarını bozmamak için tasarrufa yöneldi. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, sponsorluk, su, elektrik gibi bazı masraflardan kısarak 200 -250 milyon dolarlık tasarruf kalemi oluşturduklarını ve büyümeye devam edeceklerini belirtti. Ciddi bir şekilde bütün harcama kalemlerinde tasarruf tedbirlerini aldıklarını dile getiren Özen, bu yıl 35-50 arasında şube açmayı, 354 civarında da eleman almayı planladıklarını söyledi.

Eğitim sen erkek müdürleri uyardı

Şiddet Uygulayan: Erkek Müdür, Şiddetin Mağduru: Kadın Öğretmen. İşyerinde Cinsiyet Eşitsizliği, Kadına Yönelik Şiddeti Besliyor
Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İsbert’in “Şiddet Uygulayan: Erkek Müdür, Şiddetin Mağduru: Kadın Öğretmen. İşyerinde Cinsiyet Eşitsizliği, Kadına Yönelik Şiddeti Besliyor” başlıklı basın açıklamasıdır.
Kadına yönelik şiddet sadece aile içinde yaşanan şiddetle sınırlı kalmıyor. Ataerkil sistemin egemen olduğu her alanda yaşanıyor. Kadınlar evde olduğu gibi sokakta ve hatta iş yerinde de şiddete maruz kalıyorlar. Cinsiyet ayrımcılığının bir yansıması olarak, kadınların işyerinde genellikle erkeklerden alt konumlarda çalışıyor olmaları, işyerinde üstlerinin şiddetine uğramalarını kolaylaştırıyor.
Bunun en son örneği, İzmir Buca Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Lise müdürü E.A, makam odasında tartıştığı kadın beden eğitimi öğretmeni F.B’ye fiziksel şiddet uyguladı. Uğradığı şiddet nedeni ile yaralanan kadın öğretmenin şikayeti ile göz altına alınan okul müdürü, daha sonra savcının talimatı ile serbest bırakıldı.
Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, şiddet uygulayanlar genellikle okullardaki yönetici konumundaki erkekler. Şiddete uğrayanlar ise onlardan alt statülerde çalışan  kadın öğretmenler. Erkeklerin kadına şiddet uygulamasını meşrulaştıran ataerkil kültür, işyerinde cinsiyete dayalı hiyerarşi ile pekiştirilmektedir. Söz konusu hiyerarşinin en belirgin olduğu kurumların başında ise Milli Eğitim Bakanlığı gelmektedir. Ülkemizde her yüz okul müdürünün 95’i erkektir.
Bu olay vesilesiyle okulda kadına yönelik şiddeti ve cinsiyet ayrımcılığını bir kez daha kınıyoruz. Yaşamın her alanında olduğu gibi işyerinde de kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin karşısında durmayı temel bir ilke edinen Eğitim Sen olarak bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. 22 Yıllık kadın öğretmene uygulanan şiddet cezasız kalmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli soruşturmayı titizlikle yapmalı ama bununla sınırlı kalmamalıdır. Okulda kadına yönelik şiddeti önlemenin en önemli yollarından birisi yönetim kademelerinde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.
Eğitim Sen Genel Merkezi

Fen ve anadolu liseleri atama kılavuzu

2009-1 Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuru ve Atamaya İlişkin Duyuru
2009-1 Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzu için tıklayınız.
2009 Fen Lisesi,Sosyal Bilimler Liseleri,Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Atama Başvurusu için tıklayınız.

Kafkas üniversitesi akademik personel alımı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 5538 sayılı Kanunla 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları, Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek.8.maddesi ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atanacak adaylardan ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı (ALES)’den (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70, KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
c) Adaylardan ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları,
şartı aranacaktır.
d) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
ÖZEL ŞARTLAR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adaylarda en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
b) Devlet Konservatuarı ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak,
şartı aranacaktır.
c) Yükseklisans belgesine sahip olanlardan 2 yıl tecrübe şartı aranmayacaktır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN
a) Son başvuru tarihi itibariyle (02.03.2009) 35 yaşından gün almamış olmak,
b) 100 tam not üzerinden en az 65 mezuniyet notuna sahip olmak şartı aranacaktır. (4’lük sistemin 100’lük sistemine dönüşümünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.)
OKUTMAN KADROSU İÇİN
Yabancı Dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (Rektörlüğe Bağlı Bölümler Dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.
MUAFİYET
a) Doktorasını tamamlamış olanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.
b) Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlayanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.
c) Meslek Yüksekokullarında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.
d) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği (31.07.2008) tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES)’den muaf sayılacaktır.
e) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise Yabancı Dil şartı aranmayacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 16.02.2009
Son Başvuru Tarihi : 02.03.2009
Öndeğerlendirme Tarihi : 09.03.2009
Giriş Sınav Tarihi : 11.03.2009
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.03.2009
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Adayların başvurdukları bölümü ve yabancı dillerini adres ve telefon numaralarını belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, öğrenim durum belgesinin noter tasdikli sureti, transkripti (not dökümbelgesi), varsa eserlerini, iki adet fotoğraf, bir adet nüfus cüzdanı sureti, sabıkasızlık belgesi ve erkek adayların askerlik durum belgelerini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, ALES’den 70 puan, KPDS ve ÜDS’den 50 puan aldığını gösterir belgelerinden oluşan bir dosya ile Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlilerinin ilgili birimlere, Okutmanların ise Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvururular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
Her aday ancak bir kadroya başvuru yapabilecektir
  FAKÜLTELERİN MUHASEBE, MUHASEBE VE FİNANSMAN YÖNETİMİ, MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ VEYA MALİYE BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK Öğretim Görevlisi 1 02 Mart 2009
  DEVLET KONSERVATUARLARI VEYA MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ, ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI MEZUNU OLMAK Öğretim Görevlisi 1 02 Mart 2009
  HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU OLUP HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDE YÜKSEKLİSANS MEZUNU OLMAK VEYA HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDE LİSANS MEZUNU OLMAK ŞARTIYLA ON YIL TECRÜBELİ OLMAK Öğretim Görevlisi 1 02 Mart 2009
  ÖRGÜN EĞİTİM YAPAN İLGİLİ FAKÜLTELERİN KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK Öğretim Görevlisi 1 02 Mart 2009
  HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK (HEMŞİRELİKTE yönetim DALINA ATAMASI YAPILACAKTIR) Araştırma Görevlisi 1 02 Mart 2009
  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK Araştırma Görevlisi 1 02 Mart 2009
  HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK (HEMŞİRELİK ESASLARI DALINA ATAMASI YAPILACAKTIR) Araştırma Görevlisi 1 02 Mart 2009
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK Araştırma Görevlisi 1 02 Mart 2009
  MATEMATİK ; FAKÜLTELERİN MATEMATİK BÖLÜMÜ, MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ VEYA MATEMATİK MÜHENSİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK VE TOPOLOJİ ANABİLİM DALINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPIYOR OLMAK Araştırma Görevlisi 1 02 Mart 2009
  FEN-EDEBİYAT FAK. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ VEYA EĞİTİM FAK. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU VE İLGİLİ ALANDA DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK Okutman 1 02 Mart 2009
  FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ VEYA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK Okutman 2 02 Mart 2009

Muş alparslan üniversitesi akademik personel alımı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A- GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan ) en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Okutmanları hariç).
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
B- ÖZEL ŞARTLAR
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1- Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
2- 100 tam not üzerinden en az 65, 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.
C- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER
Başvurular; Muş Alparslan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;
1- Başvuru dilekçesi
2- Lisans diploma örneği (Onaylı)
3- ALES belgesi
4- KPDS veya ÜDS belgesi
5- Bilimsel çalışma-yayınlarını kapsayan bir takım dosya
6- Varsa yüksek lisans veya doktora belgesi
7- Nüfus cüzdanı örneği
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)
9- Özgeçmiş
10- Erkek adaylar için Askerlik terhis veya tecil belgesi
11- Savcılık Belgesi
12- Hizmet süresini bildirir belge
13- Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesi
NOT: İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi:
Muş Alparslan Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı, İstasyon Caddesi, 49100 MUŞ
Tel.: 0 436 212 74 59
Faks: 0 436 212 08 53
D- MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.
NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.
  Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Matematik bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  İktisat politikası alanında yüksek lisans yapmış olmak Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Siyaset ve sosyal bilimler, sosyoloji veya iletişim alanında Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Eğitim bilimleri veya Sınıf öğretmenliği mezunu olmak. Eğitim programları ve öğretimi alanında Yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Sosyoloji bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Sosyoloji bölümü mezunu olmak. Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Tarih bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fen fakültesi matematik bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Biyoloji bölümünde doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Genel fizik veya Yüksek enerji ve plazma fiziği alanında doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fen Bilgisi Eğitimi veya Organik kimya anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünde yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Eğitim yönetimi-teftişi-planlaması ve ekonomisi alanında Doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009

100.yıl üniversitesi akademik personel alımı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.
A-GENEL ŞARTLAR
1) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) Başvurularda:
a- Araştırma Görevlisi kadroları için; atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almak.
b- Diğer öğretim elemanı kadroları için, lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almak.
c- Özel Yetenek sınavı ve Yabancı Dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten her hangi puan türünden en az 70 almak.
3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
B-ÖZEL ŞARTLAR
Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar :
a)Üniversitemizin lisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayları; ilan edilen alanla ilgili en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.
b)Üniversitemizin ön lisans düzeyinde eğitim yapan Meslek Yüksekokullarına başvuracak öğretim görevlisi adayları; ilan edilen alanla ilgili en az lisans mezunu ve belgelendirmek kaydıyla iki yıl tecrübeli olmaları veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir
Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar :
a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
b) 100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.
c) 4' lük not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :
a)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde(Rektörlüğe bağlı birimler dahil) atanacak okutman adaylarında en az Yüksek Lisans mezunu olmak.
b)Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi seviye Tespit Sınavı(KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :
a) En az Lisans mezunu olmak.
b) Belgelendirmek kaydıyla ilan edilen alanda en az iki yıl tecrübeli olmak.
Başvurma yeri ve istenen belgeler :
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar başvuracağı birim ve alanı belirtir dilekçelerine; ilan edilen birim ve alana ilişkin lisans diplomasının aslı veya onaylı suretini, lisans transkript belgesi, ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dosya, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, Nüfus Kayıt örneği, 4 adet fotoğraf, özgeçmiş, askerlik durum belgesi ve daha önce kamuda görev yapmış ise hizmet belgesini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra gelecek olan başvuru evrakları işleme alınmayacaktır.
Muafiyet :
Doktorasını tamamlamış olanlar, tıpta Uzmanlık tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularda, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz
  Restorasyon Programı İçin; Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Mobilya ve Dekorasyon Programı İçin; Teknik Eğitim Fakültelerinin Mobilya ve Dekorasyon Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  İşletmecilik Programı İçin; İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği veya iktisat Fakültesi mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Bilgisayar Programı İçin; Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri veya Muhasebe Bölümleri mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programı İçin; Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Laboratuar Programı İçin; Fakültelerin Kimya veya Fen Bilgisi Bölümlerinden mezun olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Süt ve Süt Ürünleri Programı İçin; Gıda Mühendisliği Bölümü veya Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü mezunu olup alanında doktora yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Matematik Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  sağlık Memurluğu Bölümü için; Dört yıllık eğitim veren Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Tıbbi Laboratuar Bölümü için; Fakültelerin Kimya Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Tıbbi Laboratuar Programı için; Fakültelerin Kimya Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Tıbbi Laboratuar Programı için; Fakültelerin Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Kimya veya Kimya eğitimi Bölümlerinden mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin antropoloji Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Kimya veya Kimya eğitimi Bölümlerinden mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Fizik veya Fizik Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Fizik veya Fizik Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Biyoloji veya Biyoloji Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Matematik veya Matematik Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Biyoloji veya Biyoloji Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Matematik veya Matematik Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Kimya Eğitimi Bölümünden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Fizik Eğitimi Bölümünden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Matematik Eğitimi Bölümünden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Fen Bilgisi Eğitimi Bölümünden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Su Ürünleri Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 2 03 Mart 2009
  Fakültelerin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin kamuYönetimi Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Fakültelerin İşletme veya Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  İktisadi ve İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 03 Mart 2009
  Türk Dili Bölümü için; fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun olmak. Okutman 1 03 Mart 2009
  Yabancı Diller Bölümü(İngilizce) için; fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümünden mezun olmak. Okutman 1 03 Mart 2009
  Yabancı Diller Bölümü(İngilizce) için; fakültelerin İngiliz Dili Edebiyatı veya İngiliz Dili Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun olmak. Okutman 2 03 Mart 2009
  Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı için; Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Uzman 1 03 Mart 2009