Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2004 - 2006 dönemi KPSS (B) grubu Lise Mezunları için KPSSP94 Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 Lisans Mezunları için KPSSP3, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ SÖZLEŞMELİ ÜCRET (BRÜT) (YTL) ÖĞRENİMİ ARANILAN NİTELİKLER

Fizyoterapist 1 Lisans : 1.300..00-YTL Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSSP3 puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Hemşire 13 Lise 987.60.-YTL Ön Lisans : 1.017.60.-YTL Lisans : 1.036.20.-YTL En az sağlık meslek lisesi mezunu olup, Sağlık Meslek Liselerinin; Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik programından mezun olmak, Ön Lisans veya Lisans Hemşirelik / Sağlık Memurlu bölümünden mezun olmak. KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3 Puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Ebe 2 Lise : 987.60.-YTL Ön Lisans : 1.017.60.-YTL Lisans : 1.036.20.-YTL En az sağlık meslek lisesi mezunu olup, Sağlık Meslek Liselerinin; Sağlık Memurluğu veya Ebelik programından mezun olmak, Ön Lisans veya Lisans Ebelik bölümünden mezun olmak. KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3 Puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Diğer Sağlık Personeli 1 Lise : 987.60.-YTL Ön Lisans : 1.017.60.-YTL En az sağlık meslek lisesi mezunu olup, Sağlık Meslek Liselerinin; Laboratuar veya Tıbbi Laboratuar Programından mezun olmak veya Ön Lisans Laboratuar / Tıbbi Laboratuar bölümünden mezun olmak. KPSSP94 ve KPSSP93 Puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Diğer Sağlık Personeli 1 Lise : 987.60.-YTL Ön Lisans : 1.017.60.-YTL En az sağlık meslek lisesi mezunu olup, Sağlık Meslek Liselerinin; Anestezi Programından mezun olmak veya Ön Lisans Anestezi bölümünden mezun olmak. KPSSP94 ve KPSSP93 Puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Diğer Sağlık Personeli 1 Lise : 987.60.-YTL Ön Lisans : 1.017.60.-YTL En az sağlık meslek lisesi mezunu olup, Sağlık Meslek Liselerinin; Radyoloji programından mezun olmak veya Ön Lisans Radyoloji bölümünden mezun olmak. KPSSP94 ve KPSSP93 Puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Teknisyen 1 Lise : 987.60.-YTL Lise Dengi Mesleki Öğrenim görmüş olup, Elektrik bölümü mezunu olmak. KPSSP94 Puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Teknisyen 1 Lise : 987.60.-YTL Lise Dengi Mesleki Öğrenim görmüş olup, Elektronik bölümü mezunu olmak. KPSSP94 Puanı sıralamasına göre değerlendirilecektir.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

a) 1- Türk vatandaşı olmak,

b) 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa veya zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) 4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

2- 6- 2004-2006 KPSS (B) gurubu sınavlarından Lise Mezunları için KPSSP94 Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 Lisans Mezunları için KPSSP3, puanı değerlendirilecektir.

3- 7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

4- 8- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar)

5- Personel Dairesi Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere

6- Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılan

7- müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- 9- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak

İstenen Belgeler;

1- Bir Adet Dilekçe

2- Lise, Ön Lisans, Lisans veya Yüksek Lisans Diploması (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere 2 Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış sureti)

3- 2004 veya 2006 KPSS (B) gurubu sınav sonuç belgesi

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle)

5- Savcılıktan alınacak Sabıka Kaydı Belgesi

6- 2 Adet Fotoğraf

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (Erkekler için)

8- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Atama esnasında teslim edilecek)

9- İkametgah İlmuhaberi (atama esnasında teslim edilecek)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç beş (7) gün içerisinde http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılacaktır. Atamaların adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bilgi İçin Personel Daire Başkanlığı Tel : 0 344 219 1149

BAŞVURU TARİHİ : 05.07.2008
SON BAŞVURU TARİHİ : 21.07.2008 Mesai Bitimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.