Denizcilik müsteşarlığı sözleşmeli personel alacaktır.

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığından :
SÖZLEŞMELİ STATÜDE PERSONEL ALINACAKTIR
Denizcilik Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde Merkez ve Taşra Teşkilatlarında 13 (onüç) Deniz Trafik Baş Kılavuzu, 42 (kırkiki) Deniz Trafik Kılavuzu ve 5 (beş) Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı olmak üzere toplam 60 (altmış) kadro pozisyonuna; ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve sınav müracaat tarihi itibariyle geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girenler arasından mesleki uygulamalı sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.
A) MESLEKİ UYGULAMALI SINAV YOLU İLE ATAMA YAPILACAK KADRO UNVAN VE POZİSYONLARININ:
a) ÖZEL ŞARTLAR:
I - DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU:
1 - Üniversitelerin denizcilik ile ilgili eğitim veren lisans düzeyindeki fakülte ve yüksekokulların; Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği bölümlerinden mezun olmak ya da yurtiçi veya yurtdışında denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen benzeri bölümlerden mezun olup; Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisliği veya daha üstü ehliyetlerle en az 2 (iki) yıl deniz hizmetine sahip olmak. (Mesleğinde 2 (iki) yıl çalışmış olan Gemi İnşa Mühendisleri için bu ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.)
2 - ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve sınav müracaat tarihi itibariyle geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve KPSSP3 puan türünden puan almış olmak.
II - DENİZ TRAFİK KILAVUZU:
1 - Lisans düzeyindeki herhangi bir yükseköğrenim programından mezun olup, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 2 (iki) yıl deniz tecrübesine sahip olmak.
2 - Üniversitelerin önlisans veya meslek yüksek okullarının güverte, gemi makineleri veya gemi makineleri işletme bölümlerinden mezun olup; vardiya zabiti, makine zabiti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 1 (bir) yıl deniz tecrübesine sahip olmak.
3 - ÖSYM Başkanlığınca yapılan ve sınav müracaat tarihi itibariyle geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden puan almış olmak.
III - DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI:
Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı pozisyonuna; geçerli olan KPSS sınavına girmiş ve aşağıdaki tabloda mezun oldukları bölümlerin karşısında belirtilen puan türlerinden alınan puana göre, yapılacak sıralama sonucunda aşağıda belirtilen kontenjan sayılarının 10 katı kadar aday (en son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip aday dahil) mesleki uygulamalı sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Bölümleri itibariyle ayrılan kontenjan sayısı kadar müracaat olmaması halinde bu kontenjan iptal edilerek başka bir bölüme aktarılabilir.
Mezun Olunan Bölüm Adı Kontenjan Sayısı KPSS Puan Türü ve Puanı
Üniversitelerin önlisans düzeyindeki yükseköğrenim programlarının Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama bölümleri 4 KPSSP93, en az 70 Puan
Üniversitelerin önlisans düzeyindeki yükseköğrenim programlarının İnşaat ve İnşaat Teknikerliği bölümleri 1 KPSSP93, en az 70 Puan
b) GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) Askerlikle ilgisi bulunmamak.
3) Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek, (Hazırlık sınıfı, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) v.b. belgelerini ibraz etmek veya yapılacak mesleki uygulamalı sınavda yeterli bulunmak.)
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:
1) Sınav başvuru formu, (yalnızca bir unvan tercih edilecek şekilde işaretlenmiş olarak, Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir)
2) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya yetkililerce onaylı (aslı görülmek kaydıyla Müsteşarlığımız Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yetkililerince onaylanabilir) örneği,
3) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı (Müsteşarlık tarafından onaylanabilir) örneği,
4) 2007-2008 yılı KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı (Müsteşarlık tarafından onaylanabilir) örneği,
5) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf olduğunu veya en az 30/11/2008 tarihine kadar tecil ettirdiğini gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti (aslı görülmek kaydıyla Müsteşarlığımız Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yetkililerince onaylanabilir)
6) Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek, (Hazırlık sınıfı, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), Üniversiteler Arası Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÜDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) belgelerini ibraz etmek, belge ibraz edemeyen adaylar için sözlü sınav esnasında yeterli bulunmak.)
7) İki adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
8) Özgeçmiş,
9) Deniz Trafik Başkılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuzları pozisyonlarına yerleşmek üzere müracaatta bulunacak adayların mezun oldukları okul için öngörülen ehliyetleri ile denizde çalışma belgelerinin onaylı sureti, (aslı görülmek kaydıyla Müsteşarlığımız Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yetkililerince onaylanabilir)
C) MÜRACAAT YERİ:
i. Müracaat etmek isteyen adayların, 13/08/2008 tarihi mesai bitimine kadar Denizcilik Müsteşarlığının G.M.K. Bulvarı 128/A Maltepe / ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
ii. Posta ile yapılan başvurularda olabilecek gecikmelerde Müsteşarlığımız sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır.
E) MESLEKİ UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI:
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 20/08/2008 tarihinden itibaren www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ve Müsteşarlık merkez teşkilatı binası girişinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
F) MESLEKİ UYGULAMALI SINAV:
1) Mesleki uygulamalı sınavı; yabancı dil ( denizcilik literatüründe) alan bilgisi, kavrayış, anlatım yeteneği, davranış, temsil kabiliyeti konuları dikkate alınmak suretiyle deniz trafik başkılavuzu, deniz trafik kılavuzu ve deniz trafik kılavuz yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
2) Mesleki uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Bölümleri itibariyle aday adaylarının başarı sırası en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanır. Aynı puan alanların başarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle belirlenir.
3) Bölümleri itibariyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, boş kalan kontenjanlar başka bir bölüme aktarılabilir.
G) MESLEKİ UYGULAMALI SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
1) Renk körlüğünün bulunmadığı, her türlü iklim şartlarında çalışabileceğinin belirtildiği memur olabileceğinin ifade edildiği Sağlık Kurulu Raporu,
2) Müracaat sırasında vermiş olduğu fotoğraflara ek olarak, 4 adet yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
H) DEĞERLENDİRME VE ATANMA
1) Sınav sonuçları, sözlü sınavı takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde, her bölüm için kontenjan sayısı kadar asil ve yedek başarı sırası belirlenerek, www.denizcilik.gov.tr internet adresinde ve Müsteşarlık Binası girişinde ilan edilecektir.
2) Sınavı asil olarak kazananların atamaları yapılamadığı takdirde veya asil kazanan aday atanma isteğinden vazgeçerse yedek listesinden sıra ile atama yapılabilecektir.
3) Mesleki uygulamalı sınavı asil ve yedek sırada kazanan adaylara sınav sonuçları 15 (Onbeş) gün içinde ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.
4) Kazanan asil ve yedek adayların listesi www.denizcilik.gov.tr internet adresinden ve Denizcilik Müsteşarlığı merkez teşkilatı ana hizmet binası girişinde ilan edilecektir.
5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
İlanen duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.