Gaziantep üniversitesi personel alımı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
KADRO UNVANI SAYI
Hemşire 18 Adet
Röntgen Teknisyeni 1 Adet
Eczacı 2 Adet
BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
4- Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,
5- 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
6-Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz(18) yaşını tamamlamış olmak ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak, ancak Eczacı pozisyonuna müracaat edenler ise kırk (40) yaşından gün almamış olması gerekir.
7- 2008 KPSS sınavına girmiş olmak ,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR
Hemşirelik için: İlgili Yüksekokulların Lisans veya Ön Lisans programının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak ya da Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Hemşirelik müfredatına eşdeğer eğitim almış olan Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak;
Öncelikle Lisans mezunları sıralamaya alınacak, Lisans mezunlarında başvuru yetersizliği söz konusu olması halinde sırasıyla Ön Lisans ve Lise mezunları sıralamaya dahil edilecektir.
Röntgen Teknisyeni için: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji bölümü veya programı mezunu olmak ya da Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji bölümü veya programı mezunu olmak;
Öncelikle Ön Lisans mezunları sıralamaya alınacak, başvuru yetersiz olması halinde Lise mezunları sıralamaya dahil edilecektir.
Eczacı için: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. (KPSS şartı aranmayacaktır.)
MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1- Adaylar, ilanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) hangi pozisyona müracaat edeceklerine dair dilekçesi, özgeçmiş, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) nüfus cüzdan fotokopisi ve 2008 KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:
1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 7 iş günü içinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
İSTENİLEN BELGELER
1- 4 Adet Fotoğraf
2- 2 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Sabıka Kaydı Belgesi
4- Diplomanın Noter Onaylı sureti
Sorularınız için irtibat telefonu: 0342-317 13 07

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.