Merkez bankası personel alımları başlıyor

merkez bankası personel alımı
 TCMB personel alımları başlıyor. Merkez bankası memur alımı ile ilgili detaylar aşağıdadır. Merkez bankası başvuruları 23 eylüle kadar devam edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde çalıştırmak üzere personel memur alımı yapacak. Söz konusu personel memur alımı ile ilgili detaylar aşağıdadır. İş ilanıyla ilgilenen ve başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 23 Eylül 2011 mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

 POZİSYON İLE İLGİLİ BİLGİLER Memurlar, şube görevlerinin yürütülmesine ili kin tüm i leri yöneticilerin talimatları doğrultusunda yerine getirmek, yazı, rapor, tablo, grafik, slayt ve sunu metinlerini hazırlamak, defter ve bilgisayar kayıtlarını tutmak, veri giri lerini yapmak, günlük dosyalama, haberle me, ar iv hizmetlerini yapmak, gerektiğinde sair kıymetlerin muhafazasına katılmak ile yöneticileri tarafından kendisine verilen diğer i leri yapmakla görevlidirler. 1- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR a) Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dı ındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca tanınmı yükseköğretim kurumlarının; iktisat, i letme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine dahil programlar ile bankacılık, hukuk, muhasebe, istatistik, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, matematik, endüstri mühendisliği programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almı olmak, b) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan 75 ve üzerinde KPSSP1 puanı almı olmak, c) İyi derecede Đngilizce bilmek, [son ba vuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 60 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)’den en az 500 veya 61 veya International English Language Testing System (IELTS)’den en az 6 puan almı veya Kamu Personel Seçme
Sınavı (KPSS)’nda en az 36 yabancı dil sorusunu doğru olarak cevaplamı ş olmak] d) Son ba vuru tarihi itibarıyla 30 ya ından büyük olmamak, (23/09/1981 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalı anları için bu art aranmaz.) e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10. maddesinde yazılı diğer nitelikleri ta ımak. 2- SINAV DETAYLARI Ko ulları sağlayan adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan aldıkları KPSSP1 puanı en yüksek adaydan ba layarak sıralanacak ve ilk 150 aday (150. adayla aynı puanı alan adaylar dahil) Ankara’da sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır. Sözlü sınav-mülakata katılacak adaylar ile sınav tarihi ve sonucu Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan edilecektir. (Adaylara ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.) 3- BAŞ VURU TARİHİ VE ŞEKLİ Adaylar 12/09/2011 tarihinden 23/09/2011 tarihi çalı ma saati sonuna kadar, Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak ba svuruda bulunacaklardır. Ayrıca adayların ba vuru formunda istenilen belgeleri Bankamız internet sitesinde belirtilen ekilde en geç 30/09/2011 tarihine kadar Bankamıza ula stırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar ula tırmayan adayların ba vuruları geçersiz sayılacaktır. Ba vuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaş ılabilir. S ahsen veya posta ile yapılan ba vurular dikkate alınmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.