Nasıl masöz olunur

MESLEK : MASÖR- MASÖZ
MESLEK ELEMANI TANIMI

Üst kademedeki meslek elemanına bağlı olarak, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Masör/Masözün kazandıkları yeterlikler
doğrultusunda;

Güzellik salonları ve merkezlerinde,
Masaj salonları ve merkezlerinde,
Kaplıca ve banyo tesislerinde,
SPA, thalosso terapi ve bakım merkezlerinde,spor merkezleri ve salonlarında çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
Programın uygulanabilmesi için Güzellik ve Cilt Bakım Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER

Programın uygulanmasında Güzellik ve Cilt Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.
Programın uygulanmasında gerektiğinde Güzellik ve Cilt Bakım Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
Usta öğretici ; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ

Meslek programının toplam eğitim süresi 1000/608 saat olarak planlanmıştır.
Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
Bireylerin aktif olması sağlanır.
Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında çalışan firmalar, ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER
DERSİN MODÜLLERİ

Sosyal Hayatta İletişim
İş Hayatında İletişim
Diksiyon
Kişisel Gelişim
Girişimcilik
Çevre Koruma
Meslek Etiği
İş Organizasyonu
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Araştırma Teknikleri
MODÜL VE İÇERİKLERİ

Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
(+) işareti olan modül süreleri mevcut sürenin tekrarı anlamına gelir.
Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.
Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.
NOT: Masör-Masöz Programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
MODÜLLER

Anatomi
Fizyoloji
Kişisel hazırlık ve Hijyen
Salon Hazırlığı ve Hijyeni
Müşteri Karşılama ve Uğurlama
Klasik Masaj Teknikleri
Dekolte ve Yüz Masajı
Cilt Bakımı Kozmetikleri
Vücut Bakımı Kozmetikleri
Vücut Masajı
Lenf Drenaj Masajı
Aroma Terapi Masajı
Taş masajı
Ayurveda masajı
Refleksoloji masajı
Shiatsu masajı
Thai masajı
Modern SPA bakımları
Thallasso bakımları
Otantik SPA bakımları
Termal bakımlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.