İller Bankası Personel Alımı

İller Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere, giriş sınavı ile;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi ile dengi dallarda) ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 4 Müfettiş Yardımcısı,b) Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan her bir branştan birer kişi olmak üzere 6 MüfettişYardımcısı,Toplamda ise 10 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.I - SINAVA KATILABİLME KOŞULLARISınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.a) Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan genel şartlara haiz olmak,-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,-Erkek adaylar için, Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,-Diğer resmi veya
özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,-Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak,- İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmakb) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak,c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi ile dengi dallarda) ve Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,ç) Tutum ve davranışları ile Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,d) Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,e) Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,f) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına iki defadan fazla girmemiş olmak,g) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) neticesinde;-Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden (Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, Kamu Yönetimi ile dengi dallarda) mezun olanlar için KPSSP40, KPSSP42 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 aday arasında bulunmak,-Mühendislik Fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada her bir branş için en yüksek puanlı 10 aday arasında bulunmak, (Toplam 7 branşda 10 kişi için gerçekleştirilecek, en fazla 100 adayın katılacağı (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır),h) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS/ÜDS/YDS'den 50 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, gereklidir. (ç) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.