Yargıtay Sözleşmeli Personel Alımı 2015 İş Başvurusu

 Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı için ilan yayınlamıştır. Yargıtay iş başvurusu yaparak sizde bu ilana başvurunuzu gerçekleştirebilir sözleşmeli memur olma yoluna girebilirsiniz. Yargıtay ilan tam metni aşağıda olup buradaki bağlantımızdan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

YARGITAY SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI İŞ BAŞVURUSU
iş başvurusu
Yargıtay memur alımı ilanı

İlginizi Çekebilir:
Diyanet Memur Alımı İlanı
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN
Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik
4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav
Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendi doğrultusunda, 2014-KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımız
tarafından yapılacak yerleştirme ile
sözleşmeli personel pozisyonunda 7 çözümleyici alınacaktır.
ÇÖZÜMLEYİCİ POZİSYONU BAŞVURU ŞARTLARI
A.NİTELİĞİ
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya başvuru tarihinden itibaren 2 yıl tecil
ettirmiş olmak.
3- Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik,
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik,
MatematikBilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
4- 2014- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan
almış olmak,
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
6-Aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmak,
a- Biri Java olmak üzere iki adet programlama dili bilmek,
b- UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihen herhangi
bir UNIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak,
c- Network bilgisine sahip olmak (tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak),
d- Yüksek ölçekteki disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
e- MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
(tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi
sahibi olmak),
f- Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen CCSA
(Check Point Certified Security Administrator)) sertifikasına sahip olmak,
7- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici, Sistem Programcısı ve programcı olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu ve aynı Kanunun 4/B maddesi 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
Ancak, çözümleyici, sistem programcısı olarak BİM’de çalışacaklarda en az l yıl BİM’de
programcı olarak çalışmış olma şartı aranır. Kamu ve özel sektörde bilgi işlem alanında
Programcı veya Çözümleyici olarak en az 1 yıl çalıştığına dair onaylı belge (Kurum ya da
şirket tarafından onaylanmış olacaktır. Eğer iş tecrübesi özel şirket ise SGK hizmet dökümü
cetveli ayrıca verilecektir, bunun onaylanmasına gerek yoktur.)
8- Kurumlar bu niteliklere ilave olarak işin gerektirdiği özel niteliklere de sahip olması şartını
arayabilirler.
9-İngilizce bildiğini belgelemek, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS)
veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az "D" almış olmak. Ancak yurt içi
veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar,
yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde
İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL iBT denkliği
ÖSYM’ce kabul edilen sınavlardan en az D seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek ve 2
yıllık geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.
10- Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Atanması halinde bu sürenin bitiminde
yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.
11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin
müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.
B-ÜCRETİ
1- a) 2014 yılında çalışıp 2015 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak (D-A) düzeyinde
İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre,
İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için,
b) Nitelikler başlıklı (A) bölümünün 5 ve 6 ncı maddelerinde sayılanlara mesleki tecrübesine
göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için, aşağıda öngörüldüğü şekilde belirlenir.
2- Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri,
sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri fesh edilmek ve yeni
sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak
belirlenebilir.
C- SINAV
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin ( c ) bendi
gereğince “Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel
pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir
unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına
göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam
edebilirler.” denildiğinden; adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav tarihi, saati ve
yeri adaylara www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
D) BAŞVURU YÖNTEMİ
1. Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 16/03/2015 tarihi saat 17.00’ye kadar
şahsen, online başvuru (www.basvuru.yargitay.gov.tr) veya posta yoluyla Yargıtay
Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 100
Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.
2. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine
kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir. Yargıtay Başkanlığı dışında başka
Kurumlara gönderilmiş olup; başvurunun son günü olan 16/03/2015 tarihinden sonra
Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
E) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a- KPSS B grubu sınav sonuç belgesi.
b- Öğrenim belgesinin fotokopisi
c- Programlama dillerini gösterir belge fotokopisi.(Transkript ile başvuruda
bulunan adayların ders içeriğini mutlaka belgelemesi gerekmektedir)
d- Nufüs cüzdanı fotokopisi.
e- Yabancı dil sınav sonuç belgesi
f- Mesleki tecrübenin belgelendirilmesi
g- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvuranlar
değerlendirilmeyecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.