DSİ 98 Kişilik İş İlanı Yayınladı

 Devlet Su İşleri (DSİ) toplamda 98 kişilik memur alımı ilanı yayınlamıştır. DSİ personel alımı şartlarına hemen aşağıda ulaşabilirsiniz. Mühendis kadroları için kadrolu eleman alacak DSİ KPSS 70 puan şartı aramaktadır.

DSİ MEMUR ALIMI KADROLARI


– Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği – 4
– Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği – 19
– Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği – 7
– Çevre Mühendisliği – 2
– Maden Mühendisliği – 1
– Makina Mühendisliği – 12
– Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği – 12
– Meteoroloji Mühendisliği – 1
– İnşaat Mühendisliği – 45
dsi-personel-alimi
DSİ 98 Memur Alımı Yapacak

Toplam: 98

2- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda
KPSS P3 puan türünden asgari 70
puana sahip olmak.
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
3- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formu’ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.
Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4- BAŞVURU TARİHİ
Başvurular; 30 Kasım 2015 tarihinde başlayacak, 06 Aralık 2015 tarihi saat 24.00 de sona
erecektir.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.
6- SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü-uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve
saati ile ilgili bilgiler 09 Aralık 2015 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca
adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
7- GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sözlü-uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuruda bulunurken çıktısını
aldıkları Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en
geç 17 Aralık 2015 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak
şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Üç adet vesikalık fotoğraf.
Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 17
Aralık 2015 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate
alınmayacaktır.
8- GİRİŞ SINAVI KONULARI
Giriş sınavı sözlü-uygulamalı olarak yapılacak olup sınavda adaylar;
a) Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü-uygulamalı sınavda
yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
9 – DEĞERLENDİRME
Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü-
uygulamalı sınav puanı tespit edilir.
Adayların, sözlü-uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas
alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde
sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, sözlü-uygulamalı sınav puanı
yüksek olan adaya, sözlü-uygulamalı sınav puanının eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı
yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına
göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.
Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli
sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş
Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.
10- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Başarı listesi www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca kişilere de yazılı tebligat yapılacaktır.
Adaylar, başarı listesinin ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav Komisyonuna
yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren
yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir.
11- DİĞER HUSUSLAR
Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek
listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.
Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur.
Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları
yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1 yorum:

  1. Her yıl en az 1000 çevre Mühendisi mezun olurken sadece iki çevre Mühendisi alınacak insaf yaa insaf bu kadar mezun ne yapacak

    YanıtlaSil

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.