300 İcra Katibi Alımı 2016

 Adalet bakanlığı yeni yayınladığı bir ilan ile 2016 yılı ilk döneminde 300 kişilik icra katibi alımı yapacak. Bakanlık 5-12 dereceli kadrolara Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınavlar ile 300 icrâ katibi alımı yapılacağı duyurulmuştur. İcra katibi alımları ile özellikle lisans mezunu arkadaşların ilgisini çeken Adalet bakanlığı şartlarına aşağıda ulaşabilir sizde başvurunuzu yapabilirsiniz.

 Başvurular ise 28 Aralık 2015 – 8 Ocak 2016 tarihleri arasında gerekli belgeler ile birlikte Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvurular için KPSS şartı aranmaktadır. Dolayısıyla başvuru için istenen belgeler arasında 2014 KPSS sınav sonuç belgesi yer almaktadır.
icra-katibi-alimi
Adalet Bakanlığı İcra Katibi Alımı

ADALET-BAKANLIGI-ICRA-KATIBI-ALIMI-2016


GENEL HUSUSLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2014) yapıldığı 2014 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2014’de lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) İcra kâtipliği sınavı başvuru formu,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,
c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi,
d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.
Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle
(APS) sınav birimine gönderilecektir.
Adaylar arasından, merkezi sınavlardan aldıkları puana göre en yüksek puandan her bir mahal için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Bunun ile birlikte adaylar, ilan edilen mahallerden en fazla üçü için tercih yapabilecektir. Uygulama sınavına hak kazanan adayların listesi ise 15 Ocak 2016 tarihinde sınavın yapılacağı Ankara Batı Adliyesi’nin resmi internet web sayfası adresi sitesi olan www.ankarabati.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavının tarihi ve yeri ise 23 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 09:00’da Ankara Batı Adliyesi olarak belirtilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.