Devlet Hava Meydanları İşletmesi 88 Personel Alımı İlanı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI İLANI
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

dhmi-is-ilanlari
DHMİ Memur Alımları

Sınavı Açan Birim : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.
Görev Yeri: DHMI (Taşra)
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:
- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 25 adet.
- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 63 adet.
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3
puan türünden en az 70 puan
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3
puan türünden en az 70 puan
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam
edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve
26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve
Derecelendirme Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz
açıktan atama ile personel alınacaktır.
Asistan hava trafik kontrolör adayları için,
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak
c) ICÂO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu
almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,
(Bknz.): “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme
Yönetmeliği”
e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,
f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve
aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve
aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına
alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 05/12/2016 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün
almamış olmak, (05/12/1990 ve sonrasında doğmuş olmak.)
c) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,
ç) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu
almak,(aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri
Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,
f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve
aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve
aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına
alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
g) Son başvuru tarihi itibariyle, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya bu puana
denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda
belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak.
SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
- Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli
seçme sınavı veya
- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye
yönelik yazılı sınav ve
- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir
aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi
özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5
(Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme
programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır. Söz konusu açıktan atama ile
atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması
halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı
veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava
girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden (www.dhmi.gov.tr) temin
edecekleri Aday Başvuru Formu'nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 29/08/2016-
30/09/2016 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki
gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan
sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:
a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi,
b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,
ç) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya ÖSYM Başkanlığı
tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil
bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için
başvuranlar)
d) Aday Başvuru Formu.
e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav
için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.
SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi (aslını ibraz etmek
şartıyla),
b) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)
c) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna
dair beyan,
ç) Adli sicil kaydı beyanı,
d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,
e) ICAO Ek-1 Sınıf 3'e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (öncelikle Sınavda başarılı olan
ilk 60 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 5 Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için),
f) Hizmet belgesi (Sadece Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)
g) Mal Bildirim Formu (Önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde)
h) Hava Trafik Kontrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörleri için)
ı) Promosyon Beyanı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için)
SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU :
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı
tebligat yapılmayacak olup, Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati
Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı gösteren
adaylar sözlü sınava; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden
(www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.
SINAV KONULARI:
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen
konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında
değişiklik yapılabilir.
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç
boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden
hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.
Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam
ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50
sorudan oluşur.
Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara
ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve
aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak
Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak
raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan
toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının
yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde
ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından;
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı
kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır. İlan edilen sınav
tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava
katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 29/08/2016 tarihinde başlayacak ve 30/09/2016 günü mesai bitiminde sona
erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki
gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Sınav sonuçları
(www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden
başvurular kabul edilmeyecektir.
DHMİ ASİSTAN VE STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
OLARAK İSİHDAM EDİLECEK ADAYLARIN DAĞILIMI
ALIM YAPILACAK
HAVALİMANLARI
Asistan Hv. Trf.
Kontrolörü
Stajyer Hv. Trf.
Kontrolörü
İstenilen İstenilen
ADIYAMAN 1
AĞRI 1 1
BİNGÖL 1 2
H. YÜKSEKOVA 2 2
HATAY 1
IĞDIR 2 2
KARS 2
KASTAMONU 1
MARDİN 2
MUŞ 1
SİİRT 2 1
SİNOP 1
SİVAS 1
S.DEMİREL 2
Ş.URFA GAP 3
ŞIRNAK 4
TEKİRDAĞ ÇORLU 1
UŞAK 2
VAN FERİT MELEN 2 3
GAZİANTEP 4
ATATÜRK 10 23
TRABZON 3 1
ERZURUM 2 2
Toplam 25 63

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.