Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Personel Alımı İlanı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI İLANI
Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı
Giriş Sınavı İlanı
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
- Sınavı Açan Birim ve Adresi:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Anadolu (Tandoğan) Meydanı 06330 - ANKARA
- Görev Merkezi: ANKARA
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Müfettiş Yardımcısı, 5 kişi.
- KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve
daha üzeri puan alanlar.
- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavları

makine-kimya-is-ilanlari
Makine Kimya Personel Alımları
II- SINAV TARİHLERİ VE YERİ
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 100 (Yüz) kişi yazılı sınava
katılmaya hak kazanır.
- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş
sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının birden
fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır
- Çoktan seçmeli olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.
- Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ekim 2016 tarihinde, 10:00-13:00 saatleri arasında tek
oturum olarak, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaş Sok. Ord. Prof. Dr.
Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Kat 5 06500 Beşevler/ANKARA adresinde yapılacaktır.
- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün www.mkek.gov.tr adresindeki resmi Web
sayfasında yazılı sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik posta
ve/veya kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.
-Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini, yazılı sınava
katılmaya hak kazandıklarının ilanından itibaren 21 Ekim 2016 tarihi saat 17.30’a kadar MKE
Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 23 Ekim 2016
tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı
veya sürücü belgesi ya da pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
- Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasında
ilan edilecek ve ayrıca adaylara elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.
2 / 4
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
- ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavları KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve daha üzeri puan
almış olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
- Sınav başvurusunu süresi içerisinde, usulüne göre ve gerekli belgeleri sunarak yapmış
olmak.
- Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görevini devamlı yapmaya elverişli
olmak.
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt
dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
- Yazılı sınavın açıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1981 tarihinden sonra doğanlar).
IV- SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
- Başvurular, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden
başlayacak, 23/09/2016 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.
- Başvurular, “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Başvuru
Formu” ile yapılacaktır.
- Başvuru Formu ve Özgeçmiş Formu, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasından indirilmek
suretiyle veya Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir. Başvuru Formları usulünce
doldurulduktan sonra “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Anadolu
(Tandoğan) Meydanı 06330 ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde
teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 23/09/2016 tarihinden sonra
Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Başvuru Formuna, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin bilgisayar
çıktısı, yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurum tarafından onaylı
örneği, Özgeçmiş Formu ve son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1
adedi forma yapıştırılacaktır).
V. SINAV BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADAY GİRİŞ
BELGESİ
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgelerinin geçerli ve doğru olduğu Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından teyit edilen ve istenen belgeleri de tamam olan adaylara, sınavın
tarih, saat ve yerlerini de belirten ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen aday giriş belgesi
verilir.
VI- SINAV KONULARI
a) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması,
3 / 4
2) Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi,
3) Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi,
4) Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi,
5) Ticari Hesap ve Mali Cebir,
b) İktisat:
1) Genel İktisat Prensipleri ve Teorileri,
2) İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi,
3) Para Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası,
4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret,
c) Maliye:
1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları,
2) Türk Vergi Yasalarının Genel Esasları,
ç) Hukuk:
1) Borçlar Hukuku (Türk Borçlar Kanunu Birinci Kısım),
2) Ticaret Hukuku (Deniz ticaretine ait hükümler hariç),
3) İş Hukuku (İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu),
4) Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Kamu Güvenine Karşı Suçlar,
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı
Suçlar, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki, kovuşturma ve soruşturmaya ilişkin
hükümleri),
5) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı (233 ve 399 sayılı KHK’ler),
VII- DEĞERLENDİRME
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:
Yazılı sınavın, konu grupları itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 60
puan alınması ve bunların ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Sınavda başarılı sayılabilmek
için her konudan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az altmış beş puan alan adaylar
arasında ortalama puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre, azami atama
yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki yirmi aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır
(Yirminci sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılırlar). Yazılı sınavda yirminin
altında adayın başarılı olması halinde başarılı olanların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:
Sözlü sınav, yazılı sınav konularından Sınav Kurulunca yapılır. Sözlü sınavda, adayın yazılı
sınav konularındaki bilgisi genel olarak yoklanıp, tam puan (100) üzerinden tek puan verilir.
Ayıca, sözlü sınav da;
-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
-Genel yetenek ve genel kültürü,
-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
Sözlü sınavda adayın başarılı sayılması için, bilgi puanının en az (65) olması ve yukarıda
belirtilen ölçütler hakkında Sınav Kurulunun olumlu kanıya varması gerekir.
4 / 4
c) Giriş sınav notu
-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması
alınarak saptanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu
üstün olanlar tercih edilir. Sınavda başarılı olanlardan atama yapılacak kadro sayısı kadar aday,
başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, diğer adaylar ise başarı sırasına göre yedek
aday olarak kabul edilir.
VIII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi (www.mkek.gov.tr)
internet sayfasında ilan edilecek ve elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara
bildirilecektir.
- Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soruların yayımlanmasından itibaren en geç 5
gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar Döner
Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5008 - IBAN:
TR590001002532070641125008) her bir soru için 15TL (Onbeş Türk Lirası KDV dahil) itiraz
ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
- Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayınlandığı günden başlayarak en
geç 3 gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar
Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5008 - IBAN:
TR590001002532070641125008) 25TL (Yirmi beş Türk Lirası KDV dahil) sonuç itiraz ücreti
yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
X- DİĞER HUSUSLAR
- Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aletler alınmayacaktır.
- Sınavla ilgili olarak MKE Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312 296 13 23) numaralı
telefonlarından bilgi temin edilebilir.
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış
olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.