Merkez Bankası Memur Alımı İlanı Yayınladı

Ülkemizin en önemli kamu kurumları arasında olan Merkez Bankası yeni yayımladığı ilan ile bünyesine personel alımı yapacağını ilan etti. 2018 yılının ilk memur ve personel alımını gerçekleştirecek olan Merkez Bankası denetçi yardımcısı ve bilişim teknolojileri denetçi yardımcısı için toplam 30 memur alımı yapılacağı öğrenildi. Peki kimler başvurabilir?Başvuru Koşulları
– En az dört yıllık eğitim veren Türkiye’de veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının;
– Denetçi Yardımcısı için iktisat, işletme, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık, finans, iktisat, işletme, maliye,
muhasebe, uluslararası ticaret, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği,
– Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı için bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol ve sistem mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmaları,

– 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 630 puan almış olmaları,

♦ İyi derecede İngilizce bilmeleri [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 veya Test of English as a Foreign Language/ Internet-Based Test (TOEFL-IBT)’den en az 96 puan almış olmaları],

♦ 01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olmak,
♦ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alınacak kişilerde aranan genel koşulları taşımak;
♦ Türk vatandaşı olmak,
♦ Kamu haklarından yasaklı olmamak,
♦ Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
♦ Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak,
♦ Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

DENETÇİ YARDIMCISI-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

♦ Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

♦ Yazılı meslek sınavı (03, 04 Mart 2018) Adaylar, KPSS, GMAT, GRE, ALES puanlarına göre sıralanacak ve Denetçi Yardımcılığı için ilk 200, Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için ilk 200 aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Yazılı meslek sınavı Denetçi Yardımcılığı için ekonomi, maliye, hukuk, muhasebe-denetim ve parabanka alanlarında, Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için bilgi sistemleri-bilişim teknolojileri alanından klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır.

Denetçi Yardımcılığı yazılı meslek sınavındaki 5 alandan alınan notlar eşit ağırlığa sahip olacak, yazılı meslek sınavı ortalaması altmış puan ve üzerinde olan ve belirlenen sayıda aday yetkinlik bazlı mülakata çağrılacaktır. Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı yazılı meslek sınavında ortalaması altmış puan ve üzerinde olan ve belirlenen sayıda aday yetkinlik bazlı mülakata çağrılacaktır.

Denetçi Yardımcılığı yazılı meslek sınavı konu alt başlıkları:

Ekonomi;

♦ Mikro Ekonomi (Firma Davranışı, Tüketici Davranışı, Piyasa Türleri)
♦ Makro Ekonomi (Ulusal Gelir Hesaplaması, Para Piyasası, Mal Piyasası, İşgücü Piyasası ve Ekonomide Denge, Para ve Maliye Politikaları, Enflasyon, Kapalı ve Açık Ekonomi Farklılaşması)
♦ Uluslararası Ekonomi (Dış Ticaret Teorisi, Dış Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikası, Ekonomik ve Mali Nitelikli Uluslararası Kuruluşlar, Döviz Kuru Modelleri, Açık Ekonomide Denge, Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikaları, Açık Ekonomi Enflasyon Modelleri)
♦ Türkiye Ekonomisi

Maliye;

♦ Maliyenin Genel Kavramları
♦ Bütçe (Kamu Gelir ve Giderleri)
♦ Maliye Politikası
♦ Vergi
♦ Kamu Ekonomisi
♦ Maliye Teorisi

DENETÇİ YARDIMCISI-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Hukuk;

♦ Medeni Hukuk (Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku)
♦ Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
♦ Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Ticari İşletme, Kıymetli Evrak, Şirketler)
♦ 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu (Tanımlar, Türkiye’de bankaların kuruluş ve faaliyet izinleri, faaliyet konuları, uymaları gereken özkaynak ve likiditeye ilişkin standart oranlar, mevduat ve katılım fonu kabulü, sistemik riske karşı alınacak önlemler, kredi sınırlamalarına, faiz oranları ile diğer menfaatlere ilişkin hükümler ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun görevleri)

♦ 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu Muhasebe-Denetim;
♦ Genel Muhasebe
♦ Maliyet Muhasebesi
♦ Mali Tablolar
♦ Denetim (Genel Esaslar, Uluslararası Denetim Standartları, Denetim Teknikleri)

Para-Banka;

♦ Para Arzı ve Para Talebi
♦ Finansal Piyasalar
♦ Finansal Krizler, Kriz Öncesi ve Sonrası Politikalar
♦ Enflasyon
♦ Faiz ve Döviz Kurunun Belirlenmesi

Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı yazılı meslek sınavı konu alt başlıkları:

♦ Sistem Geliştirme ve Modelleme
♦ Veri Yapıları ve Algoritmalar
♦ Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
♦ Bilgisayar Ağları
♦ Veri Tabanı Sistemleri
♦ Yönetim Bilişim Sistemleri
♦ Bilgisayar ve internet programlama
♦ Yazılım Mühendisliği
♦ Test (19-21 Mart 2018)

Yetkinlik bazlı mülakat öncesinde, güçlü-zayıf yönleri ile kişilik eğilimleri gibi özelliklerinin ölçülmesi amacıyla adaylara elektronik posta ile gönderilecek testler uygulanacaktır.

DENETÇİ YARDIMCISI-BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

♦ Yetkinlik bazlı mülakat (26-29 Mart 2018) Yetkinlik bazlı mülakat Ankara’da yapılacak olup, Denetçi Yardımcılığı için ilk 50, Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için ilk 50 aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) içinden belirlenen yetkinlikleri yeterli düzeyde taşıyan ve belirlenen sayıda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

♦ Komisyon mülakatı (04-06 Nisan 2018) Mülakat komisyonu adayları güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı yetmişin üstündeki her aday için yüz tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Komisyon mülakatına yetkinlik bazlı mülakatta başarılı bulunan adaylardan Denetçi Yardımcılığı için ilk 30, Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcılığı için ilk 30 aday (son adaylarla aynı puanı alan adaylar da dahil) çağırılacaktır.

Başvuru

♦ Adaylar başvurularını 02.02.2018 tarihinden 19.02.2018 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

♦ Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:

o Fotoğraf
o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE sonucu )
o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL sonucu)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.